dua bai giang powerpoint – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về dua bai giang powerpoint, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra bài cũ
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a. x2 – 3x + xy b. x2 – y2
KQ:
a. x2 – 3x + xy = x(x – 3 + y)
b. x2 – y2 = (x – y)(x + y)

Đặt nhân tử chung
Phân tích đa thức thành nhân tử
x2 – 3x + xy – 3y b. 2xy + 3z + 6y + xz
Hằng đẳng thức hiệu hai bình phương
Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

x2 – 3x + xy – 3y
KQ:
Cách 1: x2 – 3x + xy – 3y = (x2 – 3x) + (xy – 3y)
= x(x – 3) + y(x – 3)
= (x – 3)(x + y)

Cách 2: x2 – 3x + xy – 3y = (x2 + xy) + (- 3x – 3 y)
= x(x + y) – 3(x + y)
= (x + y)(x – 3)
Có thể nhóm x2 – 3x + xy – 3y = (x2 – 3x + xy) – 3y
= x(x – 3 + y) – 3y = ?
Ví dụ 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

2xy + 3z + 6y + xz
KQ: * Cách 1
2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + 6y) + (3z + xz)
= 2y(x + 3) + z(3 + x)
= (x + 3)(2y + z)
* Cách 2:
2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + xz) + (3z + 6y)
= x(2y + z) + 3(z +2y)
= (2y + z) (x + 3)
Lưu ý : – Mỗi nhóm đều có thể phân tích được
– Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi
nhóm thì quá trình phân tích phải tiếp tục được
? 1:tính nhanh:
15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100
= (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100)
= 15.(64 + 36) + 100.(25 + 60)
= 15.100 + 100.85
= 100.(15 + 85)
= 100 . 100 = 10.000
? 2: Khi thảo luận nhóm, một các bạn ra đề bài:
Hãy phân tích đa thức x4 – 9×3 + x2 – 9x thành nhân tử.
*Bạn Thái làm như sau:
x4 – 9×3 + x2 – 9x = x(x3 – 9×2 + x – 9)
*Bạn Hà làm như sau:
x4 – 9×3 + x2 – 9x = (x4 – 9×3) +(x2 – 9x)
= x3 (x – 9 ) + x(x – 9 )
= (x – 9)(x3 + x)
*Bạn An làm như sau:
x4 – 9×3 + x2 – 9x = (x4 + x2 ) – (9×3 + 9x)
= x2(x2 + 1) – 9x(x2 + 1)
= (x2 + 1)(x2 – 9x)
= (x2 + 1)(x – 9)x
Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn đọc
? 2: Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài:
Hãy phân tích đa thức x4 – 9×3 + x2 – 9x thành nhân tử.
*Bạn Thái làm như sau:
x4 – 9×3 + x2 – 9x = x(x3 – 9×2 + x – 9)
= x[(x3 – 9×2) + (x – 9 )]
= x[x 2(x – 9) + (x – 9)]
= x(x 2+1) (x – 9)
*Bạn Hà làm như sau:
x4 – 9×4 + x2 – 9x = (x4 – 9×3) +(x2 – 9x)
= x3 (x – 9 ) + x(x – 9 )
= (x – 9)(x3 + x)
= (x – 9)(x2 + 1)x
*Bạn An làm như sau:
x4 – 9×3 + x2 – 9x = (x4 + x2 ) – (9×3 + 9x)
= x 2(x2 + 1) – 9x(x2 + 1)
= (x2 + 1)(x2 – 9x)
= (x2 + 1)(x – 9)x

3.Luyện tập:
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Nhóm i nhóm ii
a. xz + 2x + yz + 2y b. 5x – 5y + ax – ay
c. x2 – y2 + x – y d. x2 – y2 + x + y
x2 – y 2 = (x – y)(x + y )
Thi giải toán nhanh
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Nhóm i nhóm ii
xz + 2x + yz + 2y b. 5x – 5y + ax – ay
= (…) + (…) = (…..) + (…..)
= .(….) + .(…) = .(…..) + .(…..)
= (….)(…..) = (….) (….)
c. x2 – y2 + x – y d. x2 – y2 + x + y
= (…..) + (….) = (….) +(…..)
= (….)(…)+(…..) = (….)(…)+(…..)
= (…)(……..) = (…)(……..)
x2 – y 2 = (x – y)(x + y )
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Nhóm i nhóm ii
xz + 2x + yz + 2y b. 5x – 5y + ax – ay
= (xz + yz) + (2x + 2y) = (5x – 5y) +(ax – ay)
= z(x + y) + 2(x + y) = 5(x – y) + a(x – y)
= (x + y)(z+2) = (x – y) (5 + a)
c. x2 – y2 + x – y d. x2 – y2 + x + y
= (x2 – y2) + (x – y) = (x2- y2) +(x + y)
= (x – y)(x + y) + (x – y) = (x – y)(x+y) +(x +y)
= (x – y)(x + y + 1) = (x + y)(x – y + 1)
2 đ
2 đ
1 đ
2 đ
2 đ
1 đ
2 đ
2 đ
1 đ
2 đ
2 đ
1 đ
Bài tập: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) trong các câu sau:
x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y)
= x(x – y) + (x – y)
= (x – y) (x+1)
b. 3(x – y) + x(y – x) = 3(x – y) + x(x – y)
= (x – y)(3 + x)
c. x2 – 2xy +y2 – 9 = (x2 – 2xy) + (y2 – 32 )
= x(x – 2y) + (y – 3)(y + 3)
d. xz + yz – 5(x+y) = (xz + yz) – 5(x+y)
= z(x+y) – 5 (x+y)
= (x+y)(z+5)
Đ
S
S
Đ
Hướng dẫn về nhà
* Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng PP nhóm hạng tử cần nhóm thích hợp
* Ôn tập ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học
* BTVN 47 , 48 , 49, 50 SGK:31, 32, 33 SBT
Chuẩn bị tiết sau “Luyện tập”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.