ĐS 9 CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐS 9 CHƯƠNG I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HẮC DICH ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và Tên :…………………… CHƯƠNG I
Lớp :…………………………. (Thời gian 45’)
Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu dưới dây chỉ khoanh tròn một chữ cái a hoặc b … mà em chọn.
Câu 1 : Trong các số sau, số nào không phải là căn bậc hai số học của 25 ?
a. – 5 b. c. d. 5
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai ?
a. b. c. d.(a < 0)
Câu 3 : Điều kiện tồn tại của là :
a. x 0 b. x 0 c. x 4 d. x 4
Câu 4 : Khẳng định nào sau đây là sai ?
a. b. c. d.
Câu 5 : Phép khử mẫu của biểu thức lấy căn nào sau đây là sai ?
a. b. c. d. (a > 0)
Câu 6 : Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng 2 ?
a. b. c. d.
Câu 7 : Tìm x biết ta được ?
a. x = – 2 b. x = 4 c. x = d. x = – 4
Câu 8 : Giá trị của là :
a. 8 b. – 8 c. – 4 d. 4
B/ PHẦN TỰ LUẬN : (Trình bày lời giải đầy đủ rõ ràng, không sử dụng máy tính)
Bài 1 (2,5đ) : a) So sánh với b) Tính
c) Tính d) Tính
Bài 2 (1,5đ) : Tìm x biết a) b)
Bài 3 (2đ) : a) Chứng minh
b)Rút gọn biểu thức: (với x >0 , x ≠ 9)
BÀI LÀM

TRƯỜNG THCS HẮC DICH ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và Tên :…………………… CHƯƠNG I
Lớp :…………………………. (Thời gian 45’)
Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ): Mỗi câu dưới dây chỉ khoanh tròn một chữ cái a hoặc b … mà em chọn.
Câu 1 : Trong các số sau, số nào không phải là căn bậc hai số học của 49 ?
a. 7 b. c. d. – 7
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai ?
a. b. c. d.(a < 0)
Câu 3 : Điều kiện tồn tại của là :
a. x 0 b. x 0 c. x 4 d. x 4
Câu 4 : Khẳng định nào sau đây là sai ?
a. b. c. d.
Câu 5 : Phép khử mẫu biểu thức lấy căn nào sau đây là sai ?
a. b. c. d. (a > 0)
Câu 6 : Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng 2 ?
a. b. c. d.
Câu 7 : Tìm x biết ta được ?
a. x = 16 b. x = 9 c. x = d. x = – 9
Câu 8 : Giá trị của là :
a. 8 b. – 8 c. – 4 d. 4
B/ PHẦN TỰ LUẬN (6đ): (Trình bày lời giải đầy đủ rõ ràng, không sử dụng máy tính)
Bài 1 (2,5đ) : a) So sánh với b) Tính
c) Tính d) Tính
Bài 2 (1,5đ) : Tìm x biết a) b)
Bài 3 (2đ) : a) Chứng minh = b) (với x >0,x 36)
BÀI LÀM

TRƯỜNG THCS HẮC DICH ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Họ và Tên :…………………… CHƯƠNG I
Lớp :…………………………. (Thời gian 45’)
Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu dưới dây

Hỏi và đáp