Đơn thức – đa thức – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đơn thức – đa thức, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐƠN THỨC – ĐA THỨC – HẰNG ĐẲNG THỨC

RÈN KĨ NĂNG TÍNH TOÁN

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức và rút gọn nếu có thể:

Bài 2: Tìm x, biết:

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:
tại x = 0
tại x = 4
tại x = -1
tại x = 1
tại x = 2

Bài 4: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

Bài 5: Nhân đa thức với đa thức và rút gọn

Bài 6: Tìm x, biết:

Bài 7: Chứng minh rằng: giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

Bài 8: Chứng minh các đẳng thức sau:

Bài 9: Rút gọn và tính giá trị các biểu thức
tại x =
tại x =
tại x = – 2
tại x =
tại x =
tại x = -3
tại x =1
tại x = -1
tại x =
tại x =

Bài 10: Rút gọn

Bài 11: Tìm x, biết:

Bài 12: Khai triển các hằng đẳng thức sau:

Bài 13: Rút gọn

Bài 14: Tìm x, biết:

Bài 15: Chứng minh rằng: giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

Bài 16: Rút gọn và tìm giá trị của các biểu thức sau:
tại x =
tại x = 1; y = 2
tại x =
tại x = 1; x =
tại x = – 1; y = 2
tại
tại
tại
tại
tại x = 1; y = -3
tại
tại x = – 1; x =
tại
tại
tại
tại x = – 3
tại x = ; y = –
tại
tại x = – 2
tại

Bài 17 : Tìm x , biết:

Bài 18: Tìm x, biết

Bài 18: Tìm x và biểu diễn các giá trị của x lên trục số

PHÂN TÍCH ĐA THỨC RA NHÂN TỬ

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử(Phương pháp đặt thừa số chung)

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử(Phương pháp nhóm hạng tử)

Bài 3: Tìm x, biết:

Bài 4: Phân tích ra nhân tử(Phương pháp dùng hằng đẳng thức)

Bài 5: Tìm x, biết:

Bài 6: Phân tích ra nhân tử(Phối hợp các phương pháp)

NÂNG CAO

Bài 1: Phân tích đa thức ra nhân tử bằng kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức

Bài 2: Phân tích ra nhân tử bằng kĩ thuật tách hạng tử.

RÈN KĨ NĂNG SUY LUẬN
ĐƠN – ĐA – HẰNG ĐẲNG THỨC

Bài 1: Rút gọn bằng cách thay số bằng chữ
với
với
với
với
với

Bài 2: Chứng minh các đẳng thức sau:
11/ Nếu có: . Chứng minh rằng:
12/ Nếu có: .Chứng minh rằng:
13/ Nếu có: .Chứng minh rằng:
14/ Chứng minh rằng nếu có thì
15/ Chứng minh rằng nếu có thì a = b = c.

Bài 3: Chứng minh rằng các biểu thức sau có giá trị dương với mọi giá trị của x:

Bài 4: Chứng minh rằng các biểu thức sau có giá trị âm với mọi giá trị của x:

Bài 5: Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng của hai bình phương

Bài 6: Tìm x và y, biết:

Hỏi và đáp