ĐKT_DS9_MT_T59(HS vùng khó khăn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐKT_DS9_MT_T59(HS vùng khó khăn), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 9- TIẾT 59

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Phương trình bậc hai một ẩn.
HS nắm được khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn
-Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax2
– Hiểu các tính chất của hàm số y = ax2

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
2
20%
2
2
20%

3
4
40%

2. Công thức nghiệm.

Vận dụng được cách giải PT bậc hai một ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
2
20%

2
2
20%

3. Hệ thức Vi-ét.

Vận dụng được hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của nó: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
Vận dụng được hệ thức Vi-ét trong phương trình bậc hai có tham số.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

3
3
30%
1
1
10%
4
4
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
1
2
20%
2
2
20%
5
5
50%
1
1
10%
9
10
100%

Trường THCS Xã Xốp
Tổ: Tự Nhiên Ngày thực hiện: ……/03/2012

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số
Lớp 9
Tiết: 59
ĐỀ RA
Câu 1(2đ):Trình bày định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn. Cho ví dụ.
Câu 2(2đ):Cho hàm số y= x2
a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho ?
b) Nhìn vào đồ thị, hãy chỉ rõ hàm số đồng biến, nghịch biến khi nào?
Câu 3(4đ): Dùng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau (nhẩm nghiệm nếu có thể):
a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 4(1đ) Tìm hai số , biết:
và;
Câu 5:(1đ) Tìm m để phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m2 – 3m = 0 (1)
có 2 nghiệm x1, x2 thoả mản x12 + x22 = 8.

——————————————————Hết———————————————————–

ĐÁP ÁN

Câu
Nội dung
Điểm

1
*Định nghĩa:(SGK/40)
*HS lấy được ví dụ:

2
a
Bảng giá trị :
x
-3
-2
-1
0
1
2
3

y= x2
9
4
1
0
1
4
9

Đồ thị:

0,5đ

1 đ

b
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến khi x >0 và nghịch biến khi x < 0
0,5đ

3
a
Ta có: ( = b2 – 4ac = (- 5)2 – 4.1.4 = 25 – 16 = 9 >0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt
= = 4; = 1
0,5đ

0,5đ

b
Ta có: = = >= 24 + 12 = 36 >0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt :
= ; =
0,5đ

0,5đ

c

Ta có: a + b + c = 2011 – 2012 + 1 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = 1; x2 = =
0,5đ
0,5đ

d

Ta có: a – b + c = 2 – 2012 + 2010 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = -1;

0,5đ

0,5đ

4
Hai số là nghiệm của phương trình x2 – 5x + 6 = 0
=>x1 = 3; x2 = 2;
0,5đ
0,5đ

Hỏi và đáp