DETHITOAN -TS-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DETHITOAN -TS-10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT

QUẢNG NAM
Năm học 2008 -2009

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm (4, 0 điểm)
Chọn ý đúng mỗi câu sau và ghi vào giấy làm bài.Ví dụ: Nếu chọn ý A câu 1 thì ghi 1A.
Câu 1. Giá trị của biểu thức bằng
A. B. C. 2 D.
Câu 2. Đường thẳng y = mx + 2 song song với đường thẳng y = 3x 2 khi
A. m = 2 B. m = 2 C. m = 3 D. m = 3
Câu 3. khi x bằng
A. 10 B. 52 C. D. 14
Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2×2 là
A. ( 2; 8) B. (3; 12) C. (1; 2) D. (3; 18)
Câu 5. Đường thẳng y = x 2 cắt trục hoành tại điểm có toạ độ là
A. (2; 0) B. (0; 2) C. (0; 2) D. ( 2; 0)
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Ta có
A. B. C. D.
Câu 7. Một hình trụ có bán kính đáy bằng r và chiều cao bằng h. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng
A. (r2h B. 2(r2h C. 2(rh D. (rh
Câu 8. Cho hình vẽ bên, biết BC là đường kính của đường tròn (O), điểm A nằm trên đường thẳng BC, AM là tiếp tuyến của (O) tại M và .
Số đo của góc MAC bằng
A. 150 B. 250 C. 350 D. 400
II. Phần tự luận (6,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm)
a) Rút gọn các biểu thức: ;
.
b) Tổng của hai số bằng 59. Ba lần của số thứ nhất lớn hơn hai lần của số thứ hai là 7. Tìm hai số đó.
Bài 2. (1,5 điểm)
Cho phương trình bậc hai x2 5x + m = 0 (1) với x là ẩn số.
a) Giải phương trình (1) khi m = 6.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương x1, x2 thoả mãn .
Bài 3. (3,0 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB bằng 6cm. Gọi H là điểm nằm giữa A và B sao cho AH = 1cm. Qua H vẽ đường thẳng vuông góc với AB, đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại C và D. Hai đường thẳng BC và DA cắt nhau tại M. Từ M hạ đường vuông góc MN với đường thẳng AB (N thuộc đường thẳng AB).
a) Chứng minh MNAC là tứ giác nội tiếp.
b) Tính độ dài đoạn thẳng CH và tính tg.
c) Chứng minh NC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
d) Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt NC ở E. Chứng minh đường thẳng EB đi qua trung điểm của đoạn thẳng CH.
==============HẾT=============

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT

QUẢNG NAM
Năm học 2008 -2009

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
I. Hướng dẫn chung
1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
2) Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
3) Điểm toàn bài lấy điểm lẻ đến 0,25.
II. Đáp án và thang điểm
1. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm)
– HS chọn đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.
– Đáp án
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

A
C
B
D
A
B
C
D

2. Phần tự luận (6,0 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.