đềthi tuyển sinh lớp 10 môn hóa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đềthi tuyển sinh lớp 10 môn hóa, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1 (1,5 điểm):
1. Trình bày sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học .
2. Bằng Các hiểu biết về mol, thể tích mol, khối lượng mol hãy xây
dựng biểu thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B, của khí A đối với
không khí (coi không khí chỉ gồm O2 và N2, trong đó O2 chiếm 20%
về thể tích ).
3. Người ta có thể sản xuất cồn đốt từ gỗ, sản xuất nhựa PVC và nhựa PE
từ các nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên. Viết các phương trình
phản ứng mô tả các quá trình đó .
Câu 2 ( 1,5 điểm):
1. Trong công nghiệp người ta sản xuất vôi như thế nào? phân tích Mọi
ưu thế vượt trội của lò nung vôi công nghiệp so với lò nung vôi thủ
công .
2. Gang và thép có gì giống nhau ? Trong công nghiệp người ta sản xuất
gang và thép như thế nào ? Hãy nêu nguy cơ về ô nhiễm môi trường và
phương án chống ô nhiễm môi trường ở Mọi khu dân cư gần nơi sản
xuất gang, thép .
3. Nước Giaven
có tác dụng tẩy màu, sát trùng, nó được sử dụng rộng rãi
trong công nghiệp và đời sống. Hãy đề xuất một phương án sản xuất
nước Giaven
trong công nghiệp. Giải thích nguyên Giaven.
Câu 3 (1,5 điểm):
1. So sánh tính chất hoá học nhân gây ra tính tẩy
màu sát trùng của nước của Benzen với Những Hiđrôcacbon đã học.
Giải thích?
2. Trên bao bì của một loại phân bón NPK có ghi kí hiệu: 20.10.10. Hãy
cho biết ý nghĩa của kí hiệu đó?
3. Phân biệt dầu mỏ với dầu ăn ? Nêu Các sản phẩm chính thu được khi
chế biến dầu mỏ. Bằng cách nào có thể làm tăng sản lượng xăng trong
quá trình chế biến dầu mỏ? Viết phương trình hoá học để minh hoạ .
Câu 4 (1,5 điểm):
Hợp chất A được tạo bởi hai nguyên tố M, R có công thức MaRb trong đó
R chiếm 6,667%khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n = p + 4, còn
hạt nhân nguyên tử R có n’ = p’ (trong đó n , p , n’, p’ là số nơtron và số
proton tương ứng của M và R). Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử A
bằng 84 và a + b = 4. Tìm công thức phân tử của A.
Câu 5 (2,0 điểm):
Cho 5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Zn và Al vào 220ml dung dịch
HNO3 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được 0,896 lít
(đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với Hiđrô là 16,75, dung
dịch A và 2,013 gam kim loại .
a. Cô cạn cẩn thận dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 ban đầu .
Câu 6 (2,0 điểm):
a/ Hỗn hợp A gồm hai Hiđrôcacbon mạch hở CxH2x và CyH2y. Khi dẫn
3,36 lít khí Aqua bình đựng nước Brôm dư thì khối lượng bình nặng thêm 7
gam. Cho hỗn hợp gồm 6,72 lít A và 3,36 lít Hiđrô đi qua Ni nung nóng thì
được hỗn hợp khí B. Tính tỉ khối của B so với Etan. Biết rằng các thể tích khí
đều đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn .
b/ Hỗn hợp Y gồm một Hiđrôcacbon mạch hở B và H2 nặng bằng 1/2
khí mêtan. Nung nóng hỗn hợp khí Y có Ni làm xúc tác để phản ứng xảy ra
hoàn toàn thì thu được hỗn hợp khí Z nặng bằng 1/2 khí ôxi. Xác định công
thức phân tử, công thức cấu tạo của B và tính phần trăm thể tích của các khí
trong hỗn hợp Y và Z .

 1: ( 1,0 điểm)
Cần hoà tan hoàn toàn bao nhiêu gam muối CuSO4.5H2O trong 175ml H2O ( d= 1,0 g/ml) để được dung dịch CuSO48 %.
Câu 2: ( 1,0 điểm)
Nguyên tố X tạo thành hợp chất khí với Hiđro có công thức hóa học chung là XH2. Trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi thì Oxi chiếm 60% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của X.
Câu 3: ( 1,0 điểm)
Chỉ dùng bột Al kim loại làm thuốc thử, hãy phân biệt 6 dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt: H2SO4 loãng, BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, NaCl và MgSO4. Giải thích và viết phương trình hóa học.
Câu 4

Hỏi và đáp