ĐÊ+MT+ĐA-HocKyII-Toan 7(HAY) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐÊ+MT+ĐA-HocKyII-Toan 7(HAY), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS —————————————————————————————————
MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ II, MÔN TOÁN – LỚP 7

Cấp độ
Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Thống kê
Nhận biết được dấu hiệu điều tra; tìm mốt của dấu hiệu

-Lập được bảng tần số và tính được số trung bình cộng của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
%
1
1
10%

1
1
10%

3
2.
20%

2. Biểu thức đại số

Bậc của đơn thức; đa thức
-Các phép toán về đơn thức
Cộng, trừ hai đa thức một biến
Tính giá trị của đơn thức; đa thức

Số câu
Số điểm
%

1
0.5
5%
2
2
20%

4
3
30%

3. Các kiến thức về tam giác

-Vẽ hình, ghi giả thiết – kết luận
Chứng minh được 2 tam giác bằng nhau,
Tam giác cân; đều…
Tính giá trị của đơn thức; đa thức

Số câu
Số điểm
%

1
0.5
5%
2
2,5
25%

2
3
30%

4. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

So sánh góc; cạnh
Chứng minh các đường đồng quy hoặc 3 điểm thẳng hàng

Số câu
Số điểm
%

1
1,5
15%
1
0.5
5%
2
2
20%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ%
2
1
10%
2
1
10%
6
7
70%
2
1
10%
11
10
100%

TRƯỜNG THCS —————————————————————————

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, MÔN TOÁN – LỚP 7
NĂM HỌC: 2015-2016
Thời gian: 90 phút

Câu 1: (2 điểm)
Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của 30 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
7
9
1
2
10
10
5
4
5
5

7
9
7
10
2
5
5
4
5
8

7
7
9
9
2
5
4
4
8
8

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
b. Hãy lập bảng tần số và tính điểm trung bình bài kiểm tra?
c. Tìm mốt của dấu hiệu

Câu 2: (2.5 điểm)
Cho các đa thức: H(x) = x3 – 2×2 + 5x – 10
G(x) = – 2×3 + 3×2 – 8x – 1
a. Tìm bậc của đa thức H(x)
Tính giá trị của đa thức H(x) tại x = 2; x = -1
Tính G(x) + H(x); G(x) – H(x)

Câu 3: (5 điểm)
Cho ( ABC cân tại A (); các đường cao BD; CE (D ( AC; E ( AB) cắt nhau tại H
Chứng minh ( ABD = ( ACE
Chứng minh ( BHC là tam giác cân
So sánh HB và HD
Trên tia đối của tia EH lấy điểm N sao cho NH < HC; Trên tia đối của tia DH lấy điểm M sao cho MH = NH . Chứng minh các đường thẳng BN; AH; CM đồng quy
Câu 4: (0,5 điểm)
Chứng minh rằng đa thức P(x) có ít nhất hai nghiệm biết rằng:
x.P(x +2) – (x -3).P(x -1) = 0

TRƯỜNG THCS ————————————————————————

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7 – HỌC KỲ II
Câu
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

1
(2 điểm)
a. Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A
b Bảng tần số:
Giá trị (x)
1
2
4
5
7
8
9
10

Tần số (n)
1
3
4
7
5
3
4
3
N = 30

. Số trung bình cộng:

c. Mo = 5
0.5

0.

Hỏi và đáp