ĐỀ,MT,ĐA CẢ NĂM 2012 TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ,MT,ĐA CẢ NĂM 2012 TOÁN 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 9
TIẾT PP : 18
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc hai (3t)

Vận dụng hằng đẳng thức và các để rút gọn biểu thức phép toán

Số câu Số điểm

2 – Câu 3a, b 3

2 3

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai (10t)
Thực hiện đúng các phép tính đơn giản về căn bậc hai
Biết xác định điều kiện có nghĩa của biểu thức chứa căn bậc hai
Thực hiện được các phép tính, phép biến đổi về các biểu thức có chứa căn bậc hai
Thực hiện được các phép tính, phép biến đổi về căn bậc hai

Số câu Số điểm
2 – Câu 1a, b 1
1- Câu 4a 1
1 – Câu 4b
2
1 – Câu 4c 1,5
5 5,5

3. Căn bậc ba (1t)

Tính được căn bậc ba của các số, các biểu thức biểu diễn được thành lập phương của số khác.

Số câu Số điểm

2 – Câu 2a, b 1,5

2 1,5

Tổng số câu Số điểm
2 1
3 2,5
2 5
1 1,5
9 10

Họ và tên :……………………………….. Kiểm tra 1 tiết
Lớp : 9….. Môn: Đại số Tiết PP : 18 – §Ò sè 1
Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ RA
Câu 1. (1 điểm) Thực hiện các phép tính sau :
a)
b)
Câu 2. (1,5 điểm) Tính :
a)
b)
Câu 3. (3 điểm) Rút gọn các biểu thức sau :
a) với a < 1
b) (3 – a)2 – với a < 0
Câu 4. (4,5 điểm) Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm x để A = – 1.
BÀI LÀM

®¸p ¸n ®¹i sè 9 – ®Ò sè 1 – TiÕt 18
C©u
Néi dung
§iÓm

C©u 1.
(1 ®iÓm)
a)
b)

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

Câu 2.

(1,5điểm)
a)

b)

0,5 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm 0,5 ®iÓm

Câu 3.
(3 điểm)
a)

với a < 1
b) (3 – a)2 –

= 9 + a2 với a < 0

0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0, 5 ®iÓm

0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0, 5 ®iÓm

Câu 4. (4,5điểm)

Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.

0,5 ®iÓm

0, 5 ®iÓm

b) Rút gọn biểu thức A.

0,5 ®iÓm

0, 5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0, 5 ®iÓm

c) Tìm x để A = – 1

(tho¶ m·n ®iÒu kiÖn)
VËy ®Ó A = -1 th× x = 4.

0,5 ®iÓm
0, 5 ®iÓm

0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm

(Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

Họ và tên :……………………………….. Kiểm tra 1 tiết
Lớp : 9….. Môn: Đại số Tiết PP : 18 – §Ò sè 2
Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ RA:
Câu 1. (1 điểm) Thực hiện các phép tính sau :
a)
b)
Câu 2. (1,5 điểm) Tính :
a)
b)
Câu 3. (3 điểm) Rút gọn các biểu thức sau :
a) với a < 1
b) (3 – a)2 – với a < 0
Câu 4. (4,5 điểm) Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm x để A = – 1.
BÀI LÀM

®¸p ¸n ®¹i sè 9 – ®Ò sè 2 – TiÕt 18
C©u
Néi dung
§iÓm

C©u 1.
(1 ®iÓm)
a)
b)

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

Câu 2.

(1,5điểm)
a)

b)

0,5 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm 0,5 ®iÓm

Câu 3.
(3 điểm)
a)

với a < 1
b) (3 – a)2 –

= 9 + a2 với a < 0

0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0, 5 ®iÓm

0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0, 5 ®iÓm

Câu 4. (4,5điểm)

Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.

0,5 ®iÓm

0, 5 ®iÓm

b) Rút gọn biểu thức A.

0,5 ®iÓm

0, 5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0, 5 ®iÓm

c) Tìm x để A = – 1

(tho¶ m·n ®iÒu kiÖn)
VËy ®Ó A = -1 th× x = 4.

0,5 ®iÓm
0, 5 ®iÓm

0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm

(Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.