de&mt&đ/án kiểm tra hh 9, tiet 57 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về de&mt&đ/án kiểm tra hh 9, tiet 57, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: HÌNH HỌC Lớp: 9 ( TCT: 57)

MỤC TIÊU KIỂM TRA
Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học chương III
Rèn kĩ năng giải các bài toán hình học về đường tròn, chu vi đường tròn và diện tích hình tròn và các kiến thức cơ bản đã học trong suốt thời gian học chương III.
Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn

Học sinh hiểu được được định nghĩa và tính chất cực kì cơ bản của các loại góc đó

Số câu, số điểm tỉ lệ

3 câu
1,5điểm
15 %

3 câu
1,5 điểm
15 %

Nội dung bài tương giao của hai đường tròn

Vận dụng kiến thức về góc nội tiếp, tia tiếp tuyến để giải bài tập

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
2 điểm
20 %
1 câu
2 điểm
20 %

Tứ giác nội tiếp, Chu vi đường tròn và độ dài cung tròn
Học sinh nhận biết thế nào là tứ giác nội tiếp
Học sinh hiểu được định nghĩa về chu vi đường tròn
Làm các bài toán liên quan đến độ dài cung tròn

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

2 câu
1 điểm
10 %

2 câu
2 điểm
20 %
5 câu
3,5 điểm
35 %

Diện tích hình tròn và diện tích hình quạt

Học sinh hiểu được diện tích của một hình tròn
Làm các bài toán liên quan đến diện tích hình quạt

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
1 điểm
10 %

2 câu
2 điểm
20 %
3 câu
3 điểm
30 %

Tổng số câu, tổng số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

5 câu
2,5điểm
25 %
1 câu
1 điểm
10 %

5 câu
6 điểm
60 %
12 câu
10 điểm
100 %

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: HÌNH HỌC Lớp: 9 ( TCT: 57)

Họ và tên…………………….. ……………………………. Lớp: 9………
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Góc bằng bao nhiêu độ trong hình vẽ 1

Câu 2: Góc bằng bao nhiêu độ tron

Câu 2: Góc bằng bao nhiêu độ trong hình vẽ 2

Câu 3: Cho số đo của góc có đỉnh bên trong đường
tròn là . Vậy: tổng số đo hai cung bị chắn là bao
nhiêu độ?
A). B). C). D).
Câu 4: Tứ giác có tổng số đo của hai gốc đối bằng thì tứ giác đó là:
A). Ngoại tiếp B). Bằng tiếp C). Nội tiếp D). Cả A, B, C
Câu 5: Trong các thuật ngữ sau, thuật ngữ nào đúng?
A). Chu vi hình tròn B). Diện tích đường tròn
C). Chu vi đường tròn D). Chu vi mặt tròn
Câu 6: Đường tròn có bán kính bằng , thì chu vi của nó là:
A). B). C). 15,7 (cm) D). 49,2 (cm)

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Cho đường tròn tâm O có bán kính .
a). Tính độ dài cung tròn l, biết góc ở tâm bằng
b). Tính góc ở tâm , biết độ dài cung tròn bằng
Câu 2: (2 điểm) Cho đường tròn tâm O, bán kính
a). Tính diện tích hình tròn đã cho
b). Tính góc ở tâm , biết diện tích hình quạt bằng
c). Tính độ dài cung tròn l, biết diện tích hình quạt bằng
Câu 3: (2 điểm) Cho hai đường tròn và cắt nhau tại A

Hỏi và đáp