Đề(Matrận,đáp án) KT Đại số 8-CHII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề(Matrận,đáp án) KT Đại số 8-CHII, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 8
NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân thức đại số; Tính chất cơ bản của phân thức đại số
Dựa vào định nghĩa hoặc tính chất cơ bản để xác định được 2 phân thức bằng nhau; xác định được phân thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

2
1 điểm
10%

Rút gọn phân thức; Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Áp dụng được quy tắc đã học để nhận biết được phân thức được rút gọn, nhận biết được mẫu thức chung nhỏ nhất.

Biết phân tích thành tổng của hai phân thức rồi rút gọn, dựa vào tính chất chia hết để xác định được giá trị của x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

1
1 điểm
10%
3
2 điểm
20%

Cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.
Dựa vào định nghĩa để xác định được phân thức đối, phân thức nghịch đảo
Vận dụng quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu để thực hiện được phép tính.
Phân tích được các tử và mẫu thành nhân tử; vận dụng các quy tắc về cộng, trừ, nhân, chia để thực hiện phép tính một cách chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

1
1,5 điểm
15%

3
4,5 điểm
45%

6
6 điểm
60%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3 điểm
30%

1
1,5 điểm
15%

3
6 điểm
60%

1
1 điểm
10%
11
10 điểm
100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 36 Tuần 17 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phân thức bằng với phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 2: Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức:
A. 2x B. C. (với xy) D.
Câu 3: Kết quả rút gọn phân thức bằng:
A. 3xy B. C. D. 3y(x-y)
Câu 4: Hai phân thức và có mẫu thức chung đơn giản nhất là:
A. 6xy3 B. 6xy C. xy2 D. 15xy3
Câu 5: Phân thức đối của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức là:
A. B. C. 2x D.
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (6 điểm). Thực hiện các phép tính:
1/ 2/
3/ 4/
Câu 2: (1 điểm). Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A = (với x1) có giá trị là một số nguyên.

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 36 Tuần 17 theo PPCT)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

1
2
3
4
5
6

D
D
B
A
B
C

( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện các phép tính:
1/
(0,75đ)
(0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.