deKTdai7_chuongIII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về deKTdai7_chuongIII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 7
ĐỀ 1
Câu 1 : (2đ) Cho 2 đơn thức :
M = -6x2y3 ; N =
Tính tích của M và N
Tìm bậc và hệ số của tích M.N
Tính giá trị của tích M.N khi x = -1 và y = 2

Câu 2 : (3đ) Cho đa thức :
f(x) = (x2 + x3 + 5x -2) – (2×3 – 4×2 + 5x)
Thu gọn đa thức f(x)
Tính f(-2)

Câu 3 : (3đ) Cho 2 đa thức :
g(x) = 3 – x2 + 2x –5×3
h(x)= 2×2 +4 –6x +7×3
Tính g(x) + h(x) . Tìm bậc của đa thức tổng
Tính g(x) – h(x) . Tìm bậc của đa thức hiệu

Câu 4 : (2đ) Tìm nghiệm của các đa thức sau :
f(x) = 2 – 6x
g(x)= 3x – (x+4)

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 7
ĐỀ 2

Câu 1 : (2đ) Cho
Thu gọn đơn thức A
Tìm bậc và hệ số của đơn thức A
Tính giá trị A khi x = 1 ; y = -1 và z =1

Câu 2 : (3đ) Cho đa thức :
f(x) = (x2 + 12x – 8×3) – ( -10x + 5×2 – 3)
Thu gọn f(x)
Tìm bậc của f(x)
Tính f(-2)

Câu 3 : (3đ) Cho 2 đa thức :
f(x) = 3 + 2x + 3×2 – 3×3
g(x)= 3×3 – 12×2 + 3x – 3
Tính f(x) + g(x) . Tìm bậc của f(x) + g(x)
Tính f(x) – g(x) . Tìm bậc của f(x) – g(x)

Câu 4 : (2đ) Tìm nghiệm của các đa thức sau :
f(x) =6 + 2x
g(x)= (x+3) – (2x – 12)
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 7
ĐỀ 3

Câu 1 : (2đ) Cho M = 4xy ; N =
Tính M.N
Tìm bậc và hệ số của M.N
Tính giá trị M.N khi x = 2 ; y = -1

Câu 2 : (3đ) Cho đa thức :
f(x)= (-2×4 + x2 –4×5) – (-2×4 + 3×2 –4×5 – )
Thu gọn f(x)
Tính f(-2)

Câu 3 : (3đ) Cho 2 đa thức :
P(x) = 2 + 3×3 + x4 –4x
Q(x)= -x3 – x2 + 3x -3
Tính P(x) + Q(x) . Tìm bậc của đa thức tổng
Tính P(x) – Q(x) . Tìm bậc của đa thức hiệu

Câu 4 : (2đ) Tìm nghiệm của các đa thức sau :
P(x) =3x -7
Q(x)=5x – (x – 4)

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 7
ĐỀ 4

Câu 1 : (2đ) Cho
Thu gọn đơn thức A
Tìm bậc và hệ số của đơn thức A
Tính giá trị A khi x = -1 ; y = 1

Câu 2 : (3đ) Cho đa thức :
f(x) = (3×2 – 2x + 3×3) – (8x – 2×2 –4 – 3×3 +1)
Thu gọn f(x)
Tính f(-2)

Câu 3 : (3đ) Cho 2 đa thức :
f(x) = x4 + x -5×3 – 2
g(x)= x4 –2×2 – 5×3 -5
Tính f(x) + g(x) . Tìm bậc của f(x) + g(x)
Tính f(x) – g(x) . Tìm bậc của f(x) – g(x)

Câu 4 : (2đ) Tìm nghiệm của các đa thức sau :
f(x) =3x +5
g(x)= (2x -1) – (12 – x)

Hỏi và đáp