ĐekiêmtrachưongIIHình7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về ĐekiêmtrachưongIIHình7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 7

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tổng ba góc của tam giác
1
0,5

1
0,5

Tam giác cân, Định lý Pitago
1
0,5

3
1,5
1
1

5
3

Các trường hợp bằng nhau của tam giác
1
0,5

3
4

1
2
5
6,5

Tổng
3
1,5
7
6,5
1
2
11
10,0

ĐỀ 1
ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm ( Mỗi câu 0,5 điểm )
Câu
1
2
3
4
5
6

Đề 1
b
a
c
c
d
d

II. BÀI TOÁN: 7 điểm
Đề 1
Bài 1: (3 điểm)
Chứng minh MA = MB (2đ)
Có (OMA = OMB (h.g)
MA = MB
Chứng minh OA = OB (1đ)
Vì (OMA = (OMB (h.g)
OA = OB

Bài 2:(4 điểm)

a) Chứng minh DB = BE (2đ)
Ta có (ABD = (AED (c.g.c) BD = DE

b) Chứng minh 2đ)
Ta có (ABD = (AED
Vì góc ngoài (ACD) nên

I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm ( Mỗi câu 0,5 điểm )
Câu
1
2
3
4
5
6

Đề 2
d
b
c
d
c
a

II.BÀI TOÁN: 7 điểm
Đề 2
Bài 1: (3 điểm)
a) Chứng minh DE = DF (2đ)
(ODE = (ODF (h.g) OE = Ò
b) Chứng minh DE = DF (1đ)
Vì (ODE = (ODF nên DE = DF

Bài 2: (4 điểm)
a) Chứng minh CE = CI (2đ)
(CDE = (CDI (c.g.c) CE = CI
b) Chứng minh (2đ)
Ta có DCE = (DCI),
góc ngoài (DCF)

Đề 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Học sinh đánh dấu x vào ô ( của câu đúng nhất

Câu 1: Ba số nào là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?
a) ( 2; 3; 4
b) ( 3; 4; 5
c) ( 4; 5; 6
d) ( 5; 6; 7

Câu 2: Cho AC = DE.
Kết luận nào đúng?
a) ( (ABC = (EFD
b) ( (ABC = (DEF
c) ( (ABC = (DFE
d) ( (ABC = (EDF

Câu 3: Cho (ABC vuông tại B, có AC = 13, BC = 5. Độ dài cạnh AB là:
a) ( 8
b) ( 10
c) ( 12
d) ( 14

Câu 4: Số đo ba góc của một tam giác tỉ lệ với 1; 2; 3. Góc lớn nhất của tam giác này có số đo là:
a) ( 700
b) ( 800
c) ( 900
d) ( 1000

Câu 5: Cho (ABC cân tại A, kẻ AH ( BC tại H.
Kết luận nào đúng?
a) ( AB = AC
b) ( HB = HC
c) ( AH là phân giác góc BAC
d) ( 3 câu đúng

Câu 6: Một tam giác cân có góc ở đỉnh là 1100. Số đo mỗi góc ở đáy là:
a) ( 300
b) ( 400
c) ( 500
d) ( 3 câu sai

II.BÀI TOÁN: (7 điểm)
Bài 1 (3 điểm)
Cho góc nhọn xOy. Oz là tia phân giác. Trên tia Oz lấy điểm M bất kỳ (M ( O).
Kẻ MA ( Ox, MB ( Oy.
Chứng minh MA = MB
Chứng

Hỏi và đáp