DeKiemtrachuongII Dai7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về DeKiemtrachuongII Dai7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 7

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
2
1

2
1
1
2
1
0,5

6
4,5

Đồ thị hàm số y = ax (a ( 0)

1

2
1

0,5

1

3
3

5,5

Tổng
3
3
4
3,5
2
3,5
9
10,0

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II
HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Đề 1
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Đề 1
a
c
d
a
d
b

II. Bài tập (7 điểm)
Đề 1
Bài 1. (2đ)
ĐS: 12,5g
Bài 2. (2đ) Mỗi ô đúng: 0,5đ

Bài 3. (3đ)
Vẽ đúng mỗi đồ thị: 1,5đ

Đề 2
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Đề 2
a
c
d
a
d
b

II. Bài (7 điểm)
Đề 2
Bài 1. (2đ)
ĐS: 0,36kg
Bài 2. (2đ) Mỗi ô đúng: 0,5đ

Bài 3. (3đ)
Vẽ đúng mỗi đồ thị: 1,5đ

Đề 1
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Đề 1
a
c
d
a
d
a

II. Bài (7 điểm)
Đề 1
Bài 1. (2đ)
ĐS: 12,5g
Bài 2. (2đ) Mỗi ô đúng: 00,5đ

Bài 3. (3đ)
Vẽ đúng mỗi đồ thị: 1,5đ

ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Học sinh đánh dấu x vào ô ( của câu đúng nhất

Câu 1: Công thức nào biểu thị y tỉ lệ thuận với x?:
a) ( y = b) ( y =
c) ( y = x + 1 d) ( y = 1 – x

Câu 2: Hàm số nào biểu diễn tương quan tỉ lệ nghịch?
a) ( y = 3x b) ( y =
c) ( y = d) ( y = 3 – x

Câu 3 : Điểm nào thuộc đồ thị hàm số
y = 2x – 4?
a) ( A(1; 1) b) ( B(2; 1)
c) ( C(0; -2) d) ( D(2; 0)

Câu 4: Đồ thị hàm số y = ax (a ( 0) có dạng là gì?
a) ( Một đường thẳng
b) ( Một đường tròn
c) ( Một tia
d) ( Một đoạn thẳng

Câu 5: Đồ thị sau biểu diễn
hàm số nào?
a ) ( y = x
b ) ( y = 2x
c ) ( y = – x
d ) ( y = -2x

Câu 6:
Cho biết x tỉ lệ thuận với y, y tỉ lệ nghịch vói z. Hỏi x và z có tương quan gì?
a) ( Tỉ lệ thuận
b) ( Tỉ lệ nghịch
c) ( tỉ lệ thuận, vừa tỉ lệ nghịch
d) ( Không xác định được

II.BÀI TOÁN: (7 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi trong 500g nước biển chứa bao nhiêu muối?
Bài 2. (2 điểm) Biết x và y tỉ lệ nghịch, hãy diễn y theo x và điền giá trị thích hợp vào ô trống của bảng sau:

Bài 3. (3 điểm) Vễ đồ thị các hàm số

Hỏi và đáp