dekiem tra toán 9 chuong 1 hình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về dekiem tra toán 9 chuong 1 hình, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A.MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV

Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác vuông

Tính toán các yếu tố còn thiếu trong TGV

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0.5 =5%

1
0.5 =5%

2
1 điểm=10%

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Hiểu 4 tỷ số lượng giác, so sánh được hai TSLG đơn giản

Biết mối liên hệ giữa các tỷ số LG, so sánh các tỷ số LG phức tạp hơn

Tính tỷ số lượng giác của góc nhọn, suy ra góc khi biết một TSLG của nó

Dựng góc nhọn khi biết một tỷ số LG của nó dạng phân số

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1 =10%

2
1 =10%

2
1=10%

1
1=10%
7
4 điểm=40%

3.Những hệ thức giữa cạnh và góc trong TGV, giải TGV.

Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong TGV

Giải được tam giác vuông và một số đại lượng liên quan, có sử dụng các kiến thức trước đó.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0.5 =5%
3
4=40%

1
0.5=25%
5
5 điểm=50%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
=10%

3
1.5 điểm
=15%

1
0.5 điểm
=5%
6
5.5 điểm
=55%

2
1.5 điểm
=15%
14
10 điểm

Người lập: Vũ Văn Thiệp (THCS Hùng Long)
B.ĐỀ BÀI

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3Đ)
Bài 1(0.5đ): Chọn câu trả lời đúng. Tính x trong hình vẽ bên:
A. x=0,08cm; B.x=6,4cm; C.x=3,2cm; D.x=6cm.

Bài 2(2đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài 3(0.5đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, AD là đường cao, , AC=8cm. Độ dài đường cao AD bằng:

II.TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN(7Đ)
Bài 4(2đ):
Trong tam giác ABC có AB = 12 cm, , đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC?
Bài 5(2đ):
Dựng góc ( biết . Rồi tính độ lớn của góc (.
Bài 6(3đ):
Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm.
a) Giải tam giác vuông ABC?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN.
C. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM :

Bài
Đáp án
Cho điểm

1
B
0.5

2
a) S
b) Đ
c) S
d) Đ
0.5
0.5
0.5
0.5

3
B.4cm
0.5

4
vẽ hình

0.25

AH = AB.sinB
=12. sin400

0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

5

Cách dựng:

– Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị.
– Dựng tam giác vuông OAB có: Ô = 900 ; OA = 2đv ; AB = 5đv.
Có: là góc cần dựng.
0.25
0.5
0.25

Chứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.