Đề+Đáp+Ma trận kì I-Lớp 8 (Theo CKN 100% tự luận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề+Đáp+Ma trận kì I-Lớp 8 (Theo CKN 100% tự luận), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Thời gian: 90 phút.

1. Mục tiêu bài kiểm tra
a. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh và vận dụng kiến thức đã học cả đại số và hình học trong học kí I
b. Kĩ năng: Học sinh được rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử, quy đồng mẫu nhiều phân thức, tính giá trị của biểu thức và nhận dạng các hình.
c. Thái độ: Có thái độ trung thực, tự giác trong quá trình kiểm tra.
2.Nội dung đề
a) Ma trận đề kiểm tra
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Nhân đa thức với đa thức; chia đa thức cho đơn thức.
Nhân đa thức với đa thức
chia đa thức cho đơn thức.

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %
1
0,75đ
1
0,75đ
1
3
1,5đ = 15%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử.
phương pháp nhóm hạng tử

phối hợp nhiều phương pháp

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %
1
0,75đ

1
1,25đ
3
2đ = 20%

3.Phân thức đại số

Cộng hai phân thức có cùng mẫu thức
Chia hai phân thức

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %

1

1
1,5đ
2
2,5đ = 25%

4. Tứ giác
Tóm tắt được bài toán vẽ được hình

Hình bình hành

Thêm điều kiện để một hình ban đầu là một hình khác

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %
1

1

1

3
3đ = 30%

5. Đa giác – Diện tích đa giác

Vận dụng công thức tính diẹn tích tam giác.

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %

1

1
10đ = 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

20%
3
2,75đ
27,5%
4
4,75 đ
47,5%
10
10đ
100%

b/ Nội dung đề kiểm tra
TRA KÌ I, 2012 – 2013
Họ Và Tên:…………………………. Môn: Toán 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Lời phê:

Đề bài

Bài 1 (1,5điểm).
a) Làm tính nhân: (2x + 1)(x – 1)
b) Làm tính chia: (3xy2 + 6x2y – 9xy):3xy
Bài 2 (2điểm). Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử.
a) x2 – 6x
b) x2 + 2x + 1 – y2
Bài 3 (2,5điểm). Thực hiện phép tính
a)
b)
Bài 4 (3điểm). Cho tức giác ABCD và các điểm M,N,P,Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, AD.
a) Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành.
b) Hai đường chéo AC và BD phải có điều kiện gì thì MNPQ là hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.
Bài 5 (1điểm). Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AI (I BC).
Chứng minh:
————————————————

3. Đáp án + Biểu điểm

Bài
Nội dung đáp án
Điểm

1
a) Làm tính nhân:
(2x + 1)(x – 1) = 2x.x +2x.(-1) + 1.x + 1.(-1)
= 2×2 – 2x + x – 1
= 2×2 – x – 1
b) Làm tính chia:
(3xy2 + 6x2y – 9xy):3xy = 3xy2:3xy + 6x2y: 3xy – 9xy:3xy
= y + 2x -3

0,25
0,25
0,25

0,5
0,25

2
Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử.
a) x2 – 6x = x.x – 6.x
= x(x – 6)
b) x2 + 2x + 1 – y2 = (x2 + 2x + 1 ) – y2
= (x + 1)2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.