Đề(đáp án,matrận)HH6-Chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề(đáp án,matrận)HH6-Chương I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 – CHƯƠNG I
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Điểm, đường thẳng
Biết khái niệm điểm thuộc, không thuộc đường thẳng, biết dùng kí hiệu .
Biết vẽ hình minh họa điểm thuộc không thuộc đường thẳng

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0.5 =5%
1
1 =10%

2
1,5điểm=15%

2.Ba điểm thẳng hàng.
Đường thẳng đi qua hai điểm.
Biết vẽ ba điểm thẳng hàng., biết được số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt
.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0.5 =5%
1
1,0 =10%

2
1,5điểm=15%

3.Tia, đoạn thẳng.
Biết cách gọi khác của một tia.
Hiểu tính chất: Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.
Nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0.5 =5%

2
2,0 =20%

3
2,5điểm=25%

4. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào AM+MB=AB?
Nhận biết khi nào thì AM+MB=AB?
Hiểu tính chất điểm nằm giữa hai điểm
Vận dụng hệ thức AM + MB = AB để tính độ dài đoạn thẳng.
Vận dụng tính chất: Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B để nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0.5 =5%

1
0.5 =5%

1
0.5 =5%
2
2=20%

1
1,0=10%
6
4,5điểm=45%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0 =20%
2
2,0 =20%
1
0.5 =5%
2
2,0 =20%
1
0.5 =5%
2
2=20%

1
1,0=10%
13
10 điểm

6
4,0 =40%
3
2,5 =25%
3
2,5 =25%
1
1,0=10%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: HÌNH HỌC 6
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 14 Tuần 14 theo PPCT)

Họ và tên:………………………..
Lớp: ……..

Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số đường thẳng
Câu 2: Điểm A thuộc đường thẳng d được kí hiệu là:
A. B. C. D.
Câu 3: Tia còn được gọi là:
A. Đường thẳng B. Đoạn thẳng C. Điểm D. Nửa đường thẳng
Câu 4: Cho V là một điểm nằm giữa hai điểm S, T. Biết SV = 3cm; ST = 7cm. Độ dài đoạn VT là:
A. 7cm B. 10cm C. 4cm D. 3cm
Câu 5: Khi nào thì AM + MB = AB ?
A. Điểm A nằm giữa hai điểm M và B B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B C. Điểm B nằm giữa hai điểm M và A D. AM = BM.
Câu 6: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = a, ON = b và 0 < a < b thì ?
A. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N B. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N
C. Điểm M và N nằm cùng phía đối với điểm O. D. Điểm N nằm giữa hai điểm O và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.