Đề+ĐA thi HKI_Toán 8 (có ma trận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề+ĐA thi HKI_Toán 8 (có ma trận), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN HAI CHIỀU :

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Nhân, chia đa thức
-Nhận biết được các hằng đẳng thức.
– Thực hiện được phép tính chia đa thức.
– Hiểu và phân tích được đa thức thành nhân tử

– Vận dụng sáng tạo phân tích đa thức thành nhân tử để tính giá trị của biểu thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
7,69%

2
0,5
15,38%

2
1,5
46,15%

1
1,0
30,77%
6
3,25
32,5%

2. Phân thức đại số
– Nhận biết phân thức đối, phân thức nghịch đảo.
– Hiểu được quy tắc phép cộng trừ phân thức.
– Vận dụng tính chất cơ bản để rút gọn phân thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
22,(2)%

1
0,25
11,(1)%
1
0,75
33,35%

1
0,75
33,35%

5
2,25
22,5%

3. Tứ giác
– Nhận biết các loại tứ giác.
– Hiểu được các dấu hiệu nhận biết.
– Vận dụng các dấu hiệu nhận biết để c.m một tứ giác là hbh.
– Vận dụng các dấu hiệu để chứng minh tứ giác là một hình đặc biệt .

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
18,75%

1
0,25
6,25%

2
2,25
56,25%

1
0,75
18,75%
7
4,0
40%

4. Đa giác, diện tích đa giác

– Biết được diện tích của tam giác, các loại tứ giác.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
0,5
100%

2
0,5
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
15%

6
1,5
15 %
1
0,75
7,5 %

5
4,5
45%

2
1,75
17,5%
20
10,0
100%

ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN 8.
( Thời gian làm bài: 90’)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: Viết đa thức x2 + 6x + 9 dưới dạng bình phương của một tổng ta được kết quả nào sau đây ?
a) (x + 3)2
b) (x + 5)2
c) (x + 9)2
d) (x + 4)2

Câu 2: Phân tích đa thức: 5×2 – 10x thành nhân tử ta được kết quả nào sau đây?
a) 5x(x – 10)
b) 5x(x – 2)
c) 5x(x2 – 2x)
d) 5x(2 – x)

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm; BC = 5cm. Khi đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là:
a) 13cm2
b) 40cm2
c) 20cm2
d) 3cm2

Câu 4: Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
a)
b)
c)
d)

Câu 5: Phân thức đối của phân thức là phân thức nào?
a)
b)
c)
d)

Câu 6: Cho (ABC có BC = 3cm và đường cao AH = 4cm. Khi đó, diện tích (ABC là:
a) 7cm2
b) 5cm2
c) 6cm2
d) 12cm2

Câu 7: Phân thức nghịch đảo của phân thức là phân thức nào?
a)
b)
c)
d)

Câu 8: Thực hiện phép chia 6x4y2:3xy ta được kết quả nào sau đây?
a) 18x5y3
b) 9x3y
c) 3x3y
d) 2x3y

Câu 9: Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:
a) 1800
b) 3600
c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.