Đề+ĐA thi HKI_Toán 6 (có ma trận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề+ĐA thi HKI_Toán 6 (có ma trận), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (12-13)
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

đề 1:
Tập hợp-Số phần tử của tập hợp.
Biết được tập hợp , số phần tử của tập hợp.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

2
0,5
5%

đề 2:
Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 .
ƯCLN và BCNN
Hiểu được t/c, các dấu hiệu chia hết. ước, bội , ƯC , BC của hai hay nhiều số
Biết cách tìm ƯCLN, BCNN
Vận dụng giải bài toán về tìm BCNN hoặc ƯCLN
Vận dụng chứng minh sự chia hết của một biểu thức

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%

1
1
10%
5
3,5
35%

đề 3:
Thứ tự thực hiện các phép tính trong N
thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa trong N.
Phối hợp các phép tính trong N. Vận dụng trong giải các bài toán tìm x.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
1
0,5
5%

1
1
10%

4
2
20%

đề 4:
Số nguyên . Phép cộng , trừ các số nguyên.
Biết số nguyên dương, số nguyên âm, so sánh,cộng hai số nguyên

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
1
0,5
5%

3
1
10%

đề 5:
Tia – Đường thẳng – thẳng.

Nhận biết các khái niệm tia,đoạn thẳng,hai tia đốí nhau,trùng nhau. Nhận biết đượccác đoạn thẳng,điểm nằm giữa hai điểm,hai điểm nằm cùng phía, khác phía đối với một điểm khác

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

2
0,5
5%

đề 6:
dài thẳng.
Trung điểm của đoạn thẳng.

Vẽ hình thành thạo. Biết tính độ dài đoạn thẳng , so sánh hai đoạn thẳng.
Hiểu được tính chất: điểm nằm giữa hai điểm; trung điểm của đoạn thẳng để giải toán
.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
1
1
10%

2
1
10%

5
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
15
5
50%
4
3
30%
2
2
20%
21
10
100%

KIỂM TRA HỌC KÌ I . Năm học: 2012 – 2013
MÔN : TOÁN . LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
A) TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng ( từ câu 1đến câu 12) và ghi ra giấy làm bài :
Câu 1: Cho tập hợp M =. Tập hợp M được viết bằng cách liệt kê các phần tử của nó là :
A. M = B. M = C. M = D. M =
Câu 2: Có bao nhiêu số nguyên x thoả mãn −2 ≤ x ≤ 3 ?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3.
Câu 3: Cho tập hợp M = 4;5; 6; 7. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. 4 M B. 5 M C. 6; 7 M D. 4; 5; 6 M.
Câu 4:. BCNN (6, 8) là :
A. 48 B. 36 C. 24 D. 6.
Câu 5: Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây ?
A.

Hỏi và đáp