decuonglop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về decuonglop 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Truờng THCS Nguyễn Thái Bình ĐỀ CUƠNG ÔN TẬP TOÁN 9
HỌC KÌ II

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1/ Với giá trị nào của m thì phương trình 2×2 + 6x – m + 2 = 0 có nghiệm?
a, m b, m – 2,5
c, m >2,5 d, m> -2,5
2/ Khi nào phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a 0 ) có nghiệm bằng 1?
a, a + b + c = 0 b, a – b + c = 0
c, a + b – c = 0 d, a – b – c = 0
3/ Tìm m để hàm số y = ( m – 1 ) x2 nghịch biến trong R+?
a, m >0 b, m < 1
c, m >1 d, m < 0
4/ Với giá trị nào của m thì phương trình x2 – 2x – m = 0 có nghiệm kép?
a, m = 1 b, m = 2
c, m = -1 d, đáp số khác
5/ Đồ thị hàm số y = 2×2 đi qua điểm A ( -1; -2) là đúng hay sai?
a, Đúng b, Sai
6/ Khẳng định: “ Phương trình 3×2 – x – 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt” là đúng hay sai?
a, Đúng b, Sai
7/ Đồ thị hàm số y = x2 đi qua điểm A ( 1 ) là đúng hay sai?
a, Đúng b, Sai
8/ Tìm m để hàm số y = ( m – 1 )x2 đồng biến trong R+ ?
a, m 1
c, md, đáp số khác
9/ Đồ thị hàm số y = 2×2 đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?
a) ( -1 ; ) b) ( -2 ; -4 )
c) ( 1 ) d) ( )
10/ Với giá trị nào của m thì phương trình x2 + 2x + m –1 = 0 vô nghiệm?
a, m 2
c, m < 2 d, m = 2
11/ Với giá trị nào của m thì phương trình 3×2 + 2x – m = 0 có hai nghiệm?
a, b, m
c, m> d, m =
12/ cho phương trình bx2+cx+ a = 0 ( Khi nào phương trình có hai nghiệm phân biệt?
a, b2 – 4ac > 0 b, c2 – 4ab > 0
b, a2 – 4ac > 0 d, a, b, c đều sai
13/ Khẳng định “ Phương trình 3×2 – x – 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt ”, đúng hay sai ?
a, Đúng b, Sai
14/ Cho phương trình 3×2 – 2x –3 = 0. Các nghiệm của phương trình là:
a, x1 = b, x1 =
c, x1 = d, x1 =
15/ Cho phương trình x2 –2( m –1 ) + m2 –1 = 0 , m là tham số. Kết luận nào sau đây là sai đối với phương trình trên?
a, Phương trình có hai nghiệm khi m
b, Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi –1 < m < 1
c, Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi m 1
d, Với mọi m phương trình không thể có hai nghiệm dương phân biệt
16/ Gọi x1 , x2 là các nghiệm của phương trình x2 – mx + m + 6 = 0 . Hãy chọn giá trị của m để phương trình có nghiệm thỏa mãn hệ thức x1 = 2×22
a, m = 9 b, m = 10
c, m = 11 d, m = 12
17/ Hai số có tổng là 29 và tích là 204. Hai số đó là:
a, -12 ; -17 b, 6 ; 34
c, 12; – 17 d, 12 ; 17
18/ Cho phương trình x4 – 2 ( m + 1 )x2 + m2 = 0 . Phương trình có bốn nghiệm phân biệt :
a, m > b, m <
c,

Hỏi và đáp