De_thi_dap an _ma_tran_Hoc_ky_I-T 7.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về De_thi_dap an _ma_tran_Hoc_ky_I-T 7.doc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn :
TOÁN
Lớp :
7

A. MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu Đ

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Số hữu tỷ, số thực
Câu-Bài
C1
B2a
C2,C3
B2b
C4
B1
7

Điểm
0,5
0,5
1
1
0,5
1
4,5

Hàm số và Đồ thị
Câu-Bài
C5

B3

2

Điểm
0,5

1,5

2

Đường thẳng song
song và vuông góc
Câu-Bài
C6

B4b
2

Điểm
0,5

0,75
0,5

Tam giác
Câu-Bài

B4a,c
2

Điểm

2,25
3

Số
Câu-Bài
4
4
5
13

TỔNG
Điểm
2
3,5
4,5
10

Họ và tên ……………………….. Ngày………. tháng 12 năm 2008
Lớp 7.. Kiểm tra học kỳ I năm học 2008 – 2009
Môn Toán 7 ( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 3 điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1:
Từ a.b = c.d (a,b,c,d 0 ) ta lập được tỉ lệ thức:

A. B. C. D.

Câu 2:
Kết quả của phép nhân (-3)2. (-3)3 là:

A . (-3)5 B. (-3)6 C. 95 D.(-9)6

Câu 3:
Kết quả của phép chia là :

A. B. C. D.

Câu 4:
Nếu thì x =

A. -9 B. 6 C. 9 D. -6

Câu5:
a) Biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x với các cặp giá trị tương ứng trong bảng 1 Hãy điền giá trị thích hợp của y vào ô trống
b) Biết đại lượng y tỉ lệ nghich với đại lượng x với các cặp giá trị tương ứng trong bảng 2 Hãy điền giá trị thích hợp của y vào ô trống

x
1
3

y
3

Bảng 1
x

2

y
4

Bảng 2

Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng vuông góc với AB tại điểm A.

B. Đường thẳng vuông góc với AB tại điểm B.

C. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB.

D. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của nó.

Phần 2 : TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Bài 1:
(1 điểm)
Thực hiện phép tính: A= + – + +

Bài 2: (1,5 điểm)
Tìm biết: a) b)

Bài 3:
(1,5 điểm)
Khối học sinh lớp 7 tham gia trồng ba loại cây: Phượng, bạch đàn và tràm. Số cây phượng , bạch đàn và tràm tỉ lệ với 2; 3 và 5. Tính số cây mỗi loại , biết rằng tổng số cây của cả 3 loại là 120 cây.

Bài 4:
(3 điểm)
Cho đường thẳng AHBC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D (không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A) sao cho AH=BD:
a) Chứng minh rằng
b) Chứng minh rằng: AB // DH
c) Biết . Tính

C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần 1 : ( 3 điểm )

Câu
1
2
3
4
6

Ph.án đúng
C
A
B
C
D

Câu 5 a) y = 9 b) y =1
Phần 2 : ( 7 điểm )

Bài/câu
Đáp án
Điểm

Hỏi và đáp