de violympic cap huyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về de violympic cap huyen, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phân thức đối của phân thức là:

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=9cm; AC=8cm, gọi M là trung điểm BC. Diện tích tam giác AMB bằng bao nhiêu ?
36
72
18
24
Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích bằng , trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BC. Diện tích tam giác ABM bằng bao nhiêu ?
40
30
20
80
Câu 5: Phân thức đối của phân thức là:

Câu 6: Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm, biết khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh nhỏ lớn hơn khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh lớn là 2cm. Diện tích hình chữ nhật đã cho là bao nhiêu ?
396
399
96
99
Câu 7: Phân thức đối của phân thức là:

Câu 8: Phương trình  có tập nghiệm S là:

Câu 9: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 10% đồng thời tăng chiều rộng thêm 10%?
Diện tích hình chữ nhật giảm 1%
Diện tích hình chữ nhật không đổi
Diện tích hình chữ nhật tăng 1%
Diện tích hình chữ nhật giảm 10%
Câu 10: Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho . Hãy tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

Tìm số nguyên n lớn nhất thỏa mãn 3(5 – 4n) + (1007 + 2n) > 0.Kết quả là 
Câu 2: Số nguyên  bé nhất thỏa mãn bất phương trình  là 
Câu 3: Điều kiện cần và đủ để phương trình x – 2 = 2m + 19 có nghiệm dương là m > (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 4: Tìm  để . Kết quả là  
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD có AB =8cm; BC=15cm.Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho 2MB=3MC, diện tích tứ giác ABMD bằng bao nhiêu ? Kết quả là: 
Câu 6: Biết rằng .  Số k trong đẳng thức trên bằng 
Câu 7: Tam giác ABC có đáy BC = 6cm , diện tích tam giác ABC= 24 . Đường cao AH bằng bao nhiêu cm?Kết quả là: cm
Câu 8: Một hình vuông và một hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 18cm và chiều rộng bằng 8cm. Cạnh hình vuông bằng bao nhiêu cm? Kết quả là: 
Câu 9: Giá trị lớn nhất của biểu thức  đạt được khi x = (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 10: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau nhưng diện tích hình chữ nhật kém diện tích hình vuông . Đường chéo của hình chữ nhật dài 20cm. Vậy, diện tích hình chữ nhật bằng 

Hỏi và đáp