Đề va đap án CASIO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề va đap án CASIO, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD Quảng Trạch Đề thi học sinh giỏi
Trường THCS Cảnh Hóa Môn: Máy tính Casio Năm học: 2008 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (5điểm) Cho dãy số: Un = n = 0,1, 2, 3…
a/ Tính năm số hạng đầu tiên của dãy U0; U1; U2; U3; U4.
b/ Lập một công thức truy hồi để tính Un+1 và Un.
c/ Viết quy trình bấm phím liên tục để tính Un.
Tính U10; U11; U12: U13; U14; U15; U16
Câu 2: (5điểm) Viết quy trình bấm phím tính đa thức thương và dư trong phép chia.
f(x) = x7 – 2×5 – 3×4 + x – 1 cho x – 5.
Câu 3: (5điểm) Dân số của xã A hiện nay khoảng 5000 người dự đoán sau 5 năm nữa dân số xã A khoảng 5282 người.
a/ Hỏi trung bình dân số xã A tăng bao nhiêu phần trăm?
b/ Hỏi sau 10 năm dân số xã A khoảng bao nhiêu người với mức tăng như trên.
c/ Sau bao nhiêu năm thì dân số xã A bắt đầu trên vượt 6000 người?
Câu 4: (5điểm) Tìm giá trị của x, y viết dưới dạng phân số từ các phương trình sau:
a/ b/
Câu 5: (5điểm) a/ Tính: A =
b/ Tìm tất cả các ước nguyên tố của A.
Câu 6: (5điểm) a/ Viết quy trình bấm phím tìm dư khi chia số 2008200820 cho 2007.
b/ Tìm dư khi chia số 2008200820 cho 2007.
c/ Nêu một phương pháp tìm dư khi chia số 2008200820 cho 2007.
d/ Tìm dư khi chia số 200820082008 cho 2007.
Câu 7: (5điểm) Cho hình bình hành ABCD.
AB = 2AD; AD = 5cm; 700. Gọi H là hình chiếu của B trên AD, M là trung điểm của CD. a. Tính
b. Tính chu vi và diện tích Làm tròn 5 chữ số thập phân)
Câu 8: (5điểm) Cho vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm. Phân giác góc A cắt BC tại E. a/ Tính BE, CE.
b/ Từ E kẽ EM AB, EN AC. Tính chu vi và diện tích AMEN. (Làm tròn 5 chữ số thập phân).
Câu 9: (5điểm) Cho hình chữ nhật có chu vi là 29,616 cm; tỉ số hai kích thước là Tính đường chéo và diện tích hình chữ nhật đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4).
Câu 10: (5điểm) Cho 1,2349
Tính: A = B = (9 chữ số thập phân )

Phòng Giáo dục Quảng Trạch
Trường THCS Cảnh Hóa
Đáp án và biểu điểm chấm đề thi học sinh giỏi
Môn: Máy tính Casio Năm học: 2008 – 2009

Câu 1: (5điểm)
a/ U0 = 0 U1= 1U2 = 4 U3=17 U4 = 72 (1đ)
b/ Giả sử công thức truy hồi có dạng:
Un+2= aUn+1+ bUn + c
Khi đó (0,5đ)
(0,5đ)
Ta có công thức truy hồi Un+2= 4Un+1 + Un (1đ)
c/ Quy trình bấm phím liên tục tính Un:

Hỏi và đáp