đề tự luyện casio2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề tự luyện casio2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

bài
Bài tập 1. Tìm 2 cùng A = 20072008 + 20082009
Bài tập 2: Tìm trong phép chia : 17762010 cho 2000
Bài tập 3: Tìm khi chia 182008 + 82009 cho 49
Bài 4: Tìm 2 cùng 39999 + 29999
Bài 5: Cho dãy U0 = 1; U1 = 9; …Un= 10Un-1- 8Un-2 (n (N, n (2 )
1. Tính U6; U7; U8; U9; U10.
2. minh : ( k ( IN, k ( 1 thì:
Uk2 + U2k+1 – 10Uk . Uk-1 = -8
Nội dung bài 6:
Cho Un = n
1. Tính U9 , U11 , U13 , U15 , U17 dãy trên.
2. Tìm trong phép chia (U17)2008 cho 49

Bài 7:
Cho dãy = (5+2)n + (5 – 2)n n = 1, 2, 3 …..
1. Tính 5 dãy.
2. minh ; Un+2 = 10Un+1 – Un.

TOÁN ĐA
Bài 1.

Cho đa f(x) = 2×5 + x3 + bx2 + cx + d. f(1) = -18 ; f(2) = 49; f(3) = 480.
1. Tìm các b , c, d , f(x).
2. Tìm x2 trong phép chia f(x) cho x + 3.

Bài 2.

Cho đa P(x) = x8 + 4×7 + 6×6 + 4×5 + x4
1. T ính giá P(x) và (làm tròn 0,0001) khi cho x các giá : -;
; 1; -.
2. Trong x là nguyên . minh P(x) 16.

Bài 3.
Cho đa f(x) = x5 + x3 + x + 2008
.1. Tính giá f(x) khi cho x các giá : 2 ; -1 ; 3; -; .
2. minh : f(x) luôn giá nguyên x nguyên.

Bài 4.
Cho đa f(x) = x4 + 9×3 + 2×2 + 11x .
1. Tim giá m f(x) + m chia cho x+6
2. m tìm ở câu 1. T ính giá đa khi cho:
x = +

Hỏi và đáp