de tu luyen 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de tu luyen 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề tự luyện II

Câu1: Tam giác ABC và tam giác AEF có góc A=600 góc C=500 góc AFE=700
EA=EB ,diện tích ABC bằng 9 lần diện tích AEF thì tỉ số bằng:
A.1,4 B.1,5 C.1,6 D.Một đáp số khác

A
600
700 F
E

500
B C
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Vẽ E
CEAB, CFAD .Hệ thức nào sau
đây sai:
a BC.CE=CD.CF B C
b. BC.CF=CD.CE
c.BC.DF=BE.CD
d.CE.DF=BE.CF

A D F

Câu 3: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH và HB=25cm ,HC=36cm, diện tích tam giác ABC tính theo cm2 bằng:
A. 330 B.300 C.270 D.đáp số khác

Câu4: Một hình lập phương cạnh bằng 5. Một con kiến bò theo mặt của hộp để đi từ A đến C’. Nếu con kiến bò theo đường ngắn nhất thì chiều dài đoạn đường này gần bằng số nào dưới đây nhất:
A. 11 B.11,2 C.11,4 D.11,6

Câu 5: Cho biết a>b xét bốn bất đẳng thức:
2a+1>2b+1 (1) 3-2ab+2 (4)
Trong 4 bất đẳng thức trên có mấy bất đẳng thức luôn đúng:
A. 1 B.2 C.3 D.4
Câu 6: Nếu 1,2c+2. Bất đẳng thức nào dưới đây luôn đúng:
A. a>c+4 B. a>c+5 C. a>c+6 D. a>c+7

Câu 8: Cho hai bất phương trình 2x-110 và 3x-10. Có bao nhiêu số nguyên là nghiệm của cả 2 bất phương trình
A.2 B.3 C.4 D.5

Câu 9: Cho bất phương trình: 2x+3.Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình này
– 0 0
A //////////) . B. //////////////////////////)

0 1 0
C //////////////////////////// D )//////////////////////

Câu 10: Một phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số là 13. Nếu tăng tử số thêm 3 và mẫu số giảm đi 5 thì được phân số . Một học sinh gọi tử số của phân số là x thì học sinh này lập được hệ thức nào dưới đây:
A. B. C. D

Câu 11: Cho biết 2 phương trình sau tương đương:
(2x+a)(x+1)=0 (1) (x-3)(bx+2)=0 (2)
Thế thì ab bằng :
A. -12 B.12 C.6 D.-6

Hỏi và đáp