Đề toán tuổi thơ 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề toán tuổi thơ 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐẠI SỐ Bài 1 : Tìm tất cả các số chính phương dạng abcba Bài 2 : Giải phương trình : x^2 + 2x + 3 = (x^2 + x + 1)(x^4 + x^2 + 4) Bài 3 : Tìm các số nguyên x,y,z,t thỏa mãn : /x – y/ + /y – z/ + /z – t/ + /t – x/ = 2003 Bài 4 : Cho 6 số tự nhiên a1, a2, a3, a4, a5, a6 thỏa mãn :
2003 = a1 < a2 < a3 < a4 < a5 < a6 a) Nếu tính tổng hai số tự nhiên bất kỳ thì được bao nhiêu tổng ? b) Biết rằng tất cả các tổng trên là khác nhau. Chứng minh a6 lớn hơn hoặc bằng 2012 Bài 5 : Biết rằng : /a + b + c/ nhỏ hơn hoặc bằng 1 ; / a/4 + b/2 + c / nhỏ hơn 1.  Chứng minh : /a/ + /b/ + /c/ nhỏ hơn hoặc bằng 17 Bài 6 : So sánh A và B biết :  A = ( 2003^2002 + 2002^2002 )^2003  B = ( 2003^2003 + 2002^2003 )^2002 Bài 7 : Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn : p = a^2 + b^2 là số nguyên tố, p – 5 chia hết cho 8. Giả sử các số nguyên x,y thỏa mãn ax^2 – by^2 chia hết cho p. CMR cả hai số x,y chia hết cho p. Bài 8 : Trong một giải bóng đá nhi đồng theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt. Thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Đội Măng Non chỉ hòa 1 trận, thua 1 trận và được tất cả 16 điểm. CMR vào bất kỳ lúc nào cũng tìm được ít nhất 2 đội đã đấu cùng số trận. Bài 9 : Cho các số không âm x1, x2, x3, ……….., xn có tổng bằng 1.
Tìm giá trị lớn nhất của biểủ thức A = x1*x2 + x2*x3 + …….. + x n-1*xn Bài 10 : Tìm các cặp số hữu tỉ (x,y) thỏa mãn x + y và 1/x + 1/y đồng thời là hai số nguyên dương. Bài 11 : Cho số tự nhiên N = 2003^2004. Viết N thành tổng của k số tự nhiên nào đó n1, n2,…., nk. S = (n1)^3 + (n2)^3 +………+ (nk)^3.
Tìm số dư của phép chia S cho 6. Bài 12 : Tồn tại hay không số nguyên n thỏa mãn n^3 + 2003^n = 2005^2005 + 1 Bài 13 : Tìm m để phương trình sau có ít nhất 4 nghiệm nguyên: m^2 . / x + m / + m^3 + / m^2x + 1 / = 1 Bài 14 : Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. CMR phương trình
x^2 + y^2 + z^2 = 4p^2 + 1 luôn có nghiệm nguyên dương (x;y;z) Bài 15 : Cho a,b,c không âm và a + b + c = 1.
Hãy tìm giá trị lớn nhất của tổng: S = ab + 2bc + 3ca Bài 16 : Cho x^2 + y^2 = 1. Tìm min, Max của biểu thức : S = (2 – x)(2 – y) Bài 17 : Cho 20 số nguyên khác 0 : a1, a2, a3, a4, ……..a20 có các tính chất sau: i) a1 là số dương ii) Tổng của 3 số viết liền nhau bất kỳ là một số dương. iii) Tổng của 20 số đó là số âm CMR : a1*a14 + a14*a12 < a1*a12  Bài 18 : Tìm nghiệm dương của phương trình : (x^3 + y^3) + 4(x^2 + y^2) + 4(x+y) = 16xy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.