Đề toán tuổi thơ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề toán tuổi thơ 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi Olym pic toán tuổi thơ năm 2010
Thời gian: 30 phút
(Phần Thi Cá nhân)

I – Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 15
Câu 1 (5 điểm): Số dư khi chia 97856021 cho 9 là ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 F. 6 G. 7 H. 8
Câu 2 (5 điểm): Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường nào của tam giác ?
Ba đường trung tuyến B. Ba đường phân giác
Ba đường trung trực D. Ba đường cao
Câu 3 (5 điểm): Trong các số từ 1 đến 1999 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 ?
A. 395 số B. 396 số C. 397 số D. 389 số E. 399 số F. 401 số G. 403 số
Câu 4 (5 điểm). Trung bình cộng số tuổi của hai anh em hiện nay là 16 tuổi. Tính tuổi em hiện nay biết rằng hai năm nữa thì tuổi em bằng tuổi anh.
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 E. 15
Câu 5 (5 điểm). Một người đi từ A đến B. Nếu người đó giảm vận tốc đi 25% thì thời gian đi từ A đến B tăng bao nhiêu phần trăm ?
A. 10 % B. 15 % C. 20 % D. 25 % E. 30 % F . 40 % G. 45 %
Câu 6 (5 điểm). Cho hình thang ABCD (AB//CD), biết AB = 7 cm, EF là đường trung bình của hình thang. Biết EF = 12 cm, tính độ dài cạnh CD = ?
A. 16 cm B. 17 cm C. 18 cm D. 24 cm
Câu 7 (5 điểm). Một số khi dịch dấu phảy sang bên trái một chữ số thì được số A, dịch dấu phảy sang phải một chữ số thì được số B. Biết A + B= 2572, 773 tìm số ban đầu ?
A. 252, 73 B. 253, 72 C. 254, 73 D. 253,74
Câu 8 (5 điểm). Tìm một số có hai chữ số biết rằng chia số đó cho tổng các chữ số của nó thì được 8 dư 3
A. 52 B. 51 C. 56 D. 67 E. 71 F. 48
Câu 9 (5 điểm). Hai kho thóc có tổng số 480 tấn thóc. Tính số thóc của kho thứ nhất biết rằng nếu chuyển số thóc từ kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số thóc của hai kho bằng nhau.
A. 300 B. 320 C. 360 D. 370 E. 400
Câu 10 (5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A. AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC ta có:
A B. C D. E.
Câu 11 (5 điểm). Một cuộc thi có tất cả 20 câu hỏi, trong đó mỗi câu trả lời đúng được cộng 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 15 điểm. Trong cuộc thi đó, một học sinh được 50 điểm. Hỏi học sinh đó đã trả lời được bao nhiêu câu đúng.
A. 5 B. 6 C. 10 D. 15 E.16 F. 14
Câu 12 (5 điểm). Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM = 18 cm. Gọi G là trọng tâm của tam giác. Độ dài AG = ?
A. 3 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 12 cm
Câu 13 (5 điểm). Bạn Hoa viết các chữ cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.