đề toán tiết 59 ( có đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề toán tiết 59 ( có đáp án), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 01
Câu 1(4 đ): Dùng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:
a) b)
Câu 2:(2 đ) Nhẩm nghiệm các phương trình sau: ( Dùng hệ thức Vi – ét)
a) b)
Câu3(2đ) Tìm hai số biết:
a. vàb. và
Câu 4:(2đ) Tìm m để phương trình: x2 – 2(m – 1)x – 3m + m2 = 0
có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 = 16.
Câu 2(2đ):Cho hàm số y= x2
a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho ?
b) Nhìn vào đồ thị, hãy chỉ rõ hàm số đồng biến, nghịch biến khi nào?
Câu 3: Dùng CTN hoặc CTN thu gọn giải các phương trình sau (nhẩmnghiệm nếu có thể):
a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 4(1đ) Tìm hai số , biết: và ;
Câu 5:(1đ) Tìm m để phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m2 – 3m = 0 (1)
có 2 nghiệm x1, x2 thoả mản x12 + x22 = 8.
âu
Nội dung

1
a
= 3 ; = 2

b
Ta có:
= 24 + 12 = 36 >0 phương trình có hai nghiệm phân biệt
= =

2
a

Ta có: a = 1; b = -2013; c = 2012 = >a + b + c = 1 – 2013 + 2012 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = 1; x2

b

Ta có: a = 2012; b = 2013; c = 1 = >a – b + c = 2012 – 2013 + 1 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = -1; x2

3
a
vàHai số là nghiệm của phương trình x2 – 5x + 6 = 0
=>x1 = 3; x2 = 2;

b
vàHai số là nghiệm của phương trình x2 – 10x + 16 = 0
=>x1 = 8; x2 = 2

4
x2 – 2(m – 1) + m2 – 3m = 0 (1)
(’ = b’2 – ac = (m – 1)2 – ( m2 – 3m) = m2 – 2m + 1 – m2 + 3m = m + 1
Để (1) có hai nghiệm (’ >0 m + 1 > 0 = > m > – 1
áp dụng hệ thức Vi- ét ta có:
x12 + x22 = 16 (x1 + x2)2 – 2×1.x2 = 16 4(m – 1)2 – 2(m2 – 3m) = 16
4m2 – 8m + 4 – 2m2 + 6m = 16 m2 – m – 6 = 0
= >m1 = – 2; m2 = 3
Vậy với m = 3 thì (1) có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 = 16.

Câu
Nội dung

2
a
Bảng giá trị :
x
-3
-2
-1
0
1
2
3

y= x2
9
4
1
0
1
4
9

Đồ thị:

b
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến khi x >0 và nghịch biến khi x < 0

3
a
Ta có: ( = b2 – 4ac = (- 5)2 – 4.1.5 = 25 – 20 = 5 >0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
= ; =

b
Ta có: =
= >= 24 + 12 = 36 >0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt :
= ; =

c

Ta có: a + b + c = 2013 – 2014 + 1 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = 1; x2 = =

d

Ta có: a – b + c = 2 – 2014 + 2012 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = -1; =-1006

Hỏi và đáp