đề toán 6 lần 1 +đ/a+m/t – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề toán 6 lần 1 +đ/a+m/t, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ……………………… KIỂM TRA 1Tiết (2011-2012)
Họ và Tên: Môn: Số học 6 (lần 1 )
Lớp: 6/….. Thời gian: 45 phút ( Không kể phát đề)
Điểm:
Nhận xét của giáo viên:

Đề A

Câu 1(1,5 đ) a) Phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số? Viết công thức tổng quát.

b)Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa.

Câu 2(1,5đ) a)Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn 12 bằng hai cách:

b) Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 5 A ; A ; 12 A

Câu 3(3 đ) Tìm số tự nhiên x biết:
a) 2x + 15 = 27 b) 3= 27

c) (x- 32) :16 = 48

Câu 4 (3 đ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể):
a) 873 + 27 : 32 b)

c) 1407 – [ (285 – 185) : 22 . 3] +7

Câu 5(1 đ) Dùng 5 chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 5 và dấu các phép tính , dấu ngoặc để viết biểu thức có giá trị bằng 1.

Trường THCS ……………………………. KIỂM TRA 1Tiết (2011-2012)
Họ và Tên: Môn: Số học 6 (lần 1 )
Lớp: 6/….. Thời gian: 45 phút ( Không kể phát đề)
Điểm:
Nhận xét của giáo viên:

Đề B

Câu 1(1,5 đ) a) Phát biểu quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số? Viết công thức tổng quát.

b)Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa.

Câu 2(1,5đ) a)Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 7 và không vượt quá 14 bằng hai cách:

b) Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 7 B ; B ; 14 B
Câu 3(3 đ) Tìm số tự nhiên x biết:
a) 2x – 17 = 27 b) 2= 16

(x+32):12 = 51

Câu 4 (3 đ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể):
a) 315 – 64 : 2 3 b)

c) 490 – [ (128 + 22) : 3 . 22 ] – 7

Câu 5(1 đ) Dùng 5 chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 5 và dấu các phép tính , dấu ngoặc để viết biểu thức có giá trị bằng 1.

Câu
ý
Đáp án
Điểm
Cộng

Đề chẵn
Đề lẻ

1
(1,5 đ)
a
Quy tắc(SGK/ 27)
Công thức (SGK/ 27)

Quy tắc(SGK/ 29)
Công thức (SGK/ 29)

0,5
0,5
1,5

b

0,25
0,25

2
(1,5 đ )
a
Cách 1. A =
Cách 2. A =
Cách 1.B =
Cách 2. B =
0,5
0,5
1,5

b

0,5

3
(3 đ)

a

2x +15 = 27
2x = 27-15 =12
X= 12:2 =6
2x – 17 = 27
2x = 27+17 =44
X= 44:2 =22

0,5
0,5
3

b
b) 3= 27
3= 33
x-1= 3
x= 3+1=4

b) 2= 16
2= 24
x-1= 4
x= 4+1=5

0,

Hỏi và đáp