de thi violympic vong 16—-hot—-hot—-hot – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi violympic vong 16—-hot—-hot—-hot, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:

Câu 2: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (O); C và D thuộc (O’)). Khi đó tứ giác ABCD là:
hình bình hành
hình thang
hình thang cân
hình thang vuông
Câu 3: Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:

Câu 4: Cho  là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì:
 và 
 và 
 và 
 và 
Câu 5:  và  là hai nghiệm của phương trình:

Câu 6: Cho hàm số . Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại các điểm có hoành độ  và  là:

Câu 7: Cho tam giác  có . Đường tròn (O) nội tiếp tam giác, tiếp xúc với AB, AC, BC theo thứ tự tại D, E, F. Số đo cung lớn DE bằng:

Câu 8: Phương trình  có tập nghiệm là:

Câu 9: Cho nửa đường tròn đường kính AB, K là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ bán kính OC sao cho . M là giao điểm của AC và OK. Kết quả so sánh MO và MC là:
MO = MC
MO >MC
MO < MC
MO = 2MC
Câu 10: Phương trình  có hai nghiệm dương khi và chỉ khi:

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là .
Câu 2: Cho hàm số . Tập các giá trị của  để hàm số có giá trị bằng 12 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 3: Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 8cm, hai cạnh đáy AD = 2cm và BC = 8cm. Khi đó CD = cm.
Câu 4: Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = cm.
Câu 5: Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Khi đó AB = cm.
Câu 6: Tọa độ của điểm thuộc parabol , nằm bên phải trục tung và cách đều hai trục tọa độ là (Hai tọa độ ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 7: Cho hàm số . Tìm  để hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1. Kết quả là  
Câu 8: Cho hàm số . Tìm  để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Kết quả là  
Câu 9: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), số đo bằng độ của các cung AB, BC, CD, DA lần lượt là . Khi đó  
Câu 10: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và M thuộc (O), không trùng các đỉnh A, B, C. Gọi P, Q, R lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống BC, CA, AB. Biết , thế thì  = 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Cho đường tròn (O) và dây AB. Gọi S là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Qua S vẽ hai dây cung SD và SC sao cho hai dây này lần lượt cắt AB tại H và E. Khẳng định nào sau đây là sai ?
Tứ giác CDHE nội tiếp

Câu 2: Cho  là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì:
 và 
 và 
 và 
 và 
Câu 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (O); C và D thuộc (O’)). Khi đó tứ giác ABCD là:
hình bình hành
hình thang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.