De thi violympic vong 10 den 14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De thi violympic vong 10 den 14, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Khẳng định nào sau đây sai ?
6 ƯC(12, 18)
2 ƯC(2, 8, 12)
8 ƯC(16, 38)
4 ƯC(12, 28, 52)
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các ước chung của 24 và 36 là
2; 3; 4; 6; 12; 24
1; 2; 4; 6; 12
1; 2; 3; 4; 6; 8; 12
1; 2; 3; 4; 6; 12
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Số 42 có là bội chung của 6 và 21 không ?

Không
1; 2; 3; 4; 6; 8; 12
1; 2; 3; 4; 6; 12
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên x sao cho: x B(13) và là:
13; 26; 39; 52; 65
26; 39; 52; 65; 78
13; 26; 39; 52
26; 39; 52; 65
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Tích là số có dạng

Câu 6:Chọn đáp án đúng: Cho số . Trong các số sau, số nào không là ước của ?
2
25
8
50
Câu 7:Chọn đáp án đúng: ƯC(4, 6, 8) bằng
1; 2
1; 2; 4
4; 6; 8
2
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Tổng các số nguyên chẵn thỏa mãn là:
0
19
11
7
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Số nguyên thỏa mãn là

Câu 10:Chọn đáp án đúng: Các chữ số và của số là bao nhiêu để số chia hết cho các số 5; 6; 9 ?

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số ước của số là
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số nguyên tố lớn nhất có dạng là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số ước chung của hai số 16 và 64 là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tập hợp các ước chung của hai số 8 và 12 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số ước của số 126 là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tìm bội chung khác 0 và nhỏ hơn 1000 của ba số 40; 60 và 70. Đáp số:
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tìm số tự nhiên , biết rằng: . Kết quả là
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Chữ số là bao nhiêu để số chia hết cho 9 ? Trả lời:
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có tích bằng 4032 là (Nhập ba số theo thứ tự tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tổng tất cả các ước của số bằng
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các ước chung của 450 và 1500, biết chúng là các số tự nhiên có hai chữ số, là
5; 10; 15; 25; 30; 50; 75
10; 15; 25; 30; 50; 75; 150
10; 15; 25; 30; 50; 75
10; 15; 25; 30; 50
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Phát biểu nào sau đây là đúng ? (1) Một tia gốc A còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc A. (2) Nếu AB + AC = BC thì điểm B nằm giữa hai điểm A và C. (3) Điểm I gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu IA = IB.
(1)
(1) và (3)
(1) và (2)
Cả ba câu đều đúng
Câu 3:Chọn đáp án

Hỏi và đáp