Đề thi Violympic toán 7 vòng 17 năm 2015-2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi Violympic toán 7 vòng 17 năm 2015-2016, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi Violympic Toán lớp 7
Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1: Nếu tam giác ABC có góc A = 50o và AB = AC thì góc B = …….o.
a. 50o b. 55o c. 75o d. 65o
Câu 1.2: Hai lớp 7A và 7B có tất cả 65 học sinh. Biết rằng số học sinh của hai lớp lần lượt tỉ lê với 6 và 7. Số học sinh lớp 7A là:
a. 35 học sinh b. 36 học sinh c. 24 học sinh d. 30 học sinh
Câu 1.3: Tam giác ABC có góc A = 70o; góc B lớn hớn góc C là 50o. Số đo góc C bằng:
a. 50o b. 40o c. 30o d. 80o
Câu 1.4: Tính: (23)2 = …………
a. 512 b. 36 c. 128 d. 64
Câu 1.5: Tìm x biết: x + 2x + 3x + …. = 2016x = 2017.2018
a. 1009/504 b. 1009//1008 c. 505/504 d. 2017/2016
Câu 1.6: Biết: (2x – 1)2016 + (3y + 6)2014 + (z – 1)2012 = 0. Vậy 4x + y – 3z = ………
a. 0 b. 3 c. 1 d. -3
Câu 1.7: Cho hai số x; y biết x/y = 5/7 và x + y = 72. Vậy 2x – 3y = …..
a. 30 b. -66 c. -44 d. 40
Câu 1.8: Với x nguyên, giá trị lớn nhất của biểu thức là:
a. 2013 b. 2016 c. 2015 d. 2011
Câu 1.9: Số giá trị của x thỏa mãn 2015.Ι1 – xΙ + (x – 1) = 2016.Ιx – 1Ι là ……
a. 0 b. 1 c. 3 d. 2
Câu 1.10: Số dư của A = 3n + 3 + 2n + 3 + 3n + 1 + 2n + 2 khi chia cho 6 là:
a. 0 b. 2 c. 1 d. 3
Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 2.1: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn x2 – 4x = 0 là …..
Câu 2.2: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn x2 – 3 < 0 là …….
Câu 2.3: Cho đa thức f(x) = ax + bx + c trong đó a, b, c là các số cho trước. Nếu f(1) = 0 thì ta có a + b + c + 3 = ………..
Câu 2.4: Rút gọn biểu thức:
Câu 2.5: Tập hợp các số nguyên a sao cho 3 chia hết cho a – 2 là ……….
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1: Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn ΙxΙ ≤ 5 là ……..
Câu 3.2: Phân số có giá trị bằng phân số 4/6 và có tổng tử và mẫu bằng 15 thì phân số đó có mẫu bằng ……..
Câu 3.3: Tập hợp các số nguyên x để là: ……..
Câu 3.4: Số các số hữu tỉ âm có mẫu bằng 9 và lớn hơn -1 là ……….
Câu 3.5: Tam giác ABC có AB = 2cm; AC = 2cm; BC = 2√2cm thì góc C bằng ………o.
Câu 3.6: Số các giá trị của x để (x – 4)(x2 + 16)(x2 – 16)(x + 1) = 0 là ……….
Câu 3.7: Số các số nguyên m để giá trị của biểu thức m – 1 chia hết cho giá trị của biểu thức 2m + 1 là: ……….
Câu 3.8: Giá trị lớn nhất của biểu thức P = -2×2 + 17 là ……..
Câu 3.9: Ba nhóm học sinh có 39 em. Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Nhóm 1 trồng trong 2 ngày, nhóm 2 trồng trong 3 ngày, nhóm 3 trồng trong 4 ngày. Số học sinh nhóm 1 là ………. học sinh.
Câu 3.10: Cho x; y là các số

Hỏi và đáp