Đề thi violympic lớp 6 vong 16 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi violympic lớp 6 vong 16, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức A =  là
– 3
5
3
0
Câu 2: Trên tập hợp số nguyên , tập hợp các ước của 5 là

Câu 3: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:
– 2
4
0
2
Câu 4: Kết quả của phép tính  là:
100
-150
150
5
Câu 5: Tập hợp các ước nguyên của -2 là

Câu 6: Tổng các ước nguyên âm của – 2 là:
-3
0
-2
-4
Câu 7: Tổng các số nguyên lẻ  thỏa mãn  là:
19
11
0
3
Câu 8: Trên tập hợp số nguyên , tổng các ước của 6 bằng:
12
-12
0
6
Câu 9: Kết quả của phép tính  là:
10000
– 10000
– 160
160
Câu 10: Cho hai số nguyên  và . Biết  và . Khi đó:

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức A =  là
– 3
5
3
0
Câu 2: Trên tập hợp số nguyên , tập hợp các ước của 5 là

Câu 3: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:
– 2
4
0
2
Câu 4: Kết quả của phép tính  là:
100
-150
150
5
Câu 5: Tập hợp các ước nguyên của -2 là

Câu 6: Tổng các ước nguyên âm của – 2 là:
-3
0
-2
-4
Câu 7: Tổng các số nguyên lẻ  thỏa mãn  là:
19
11
0
3
Câu 8: Trên tập hợp số nguyên , tổng các ước của 6 bằng:
12
-12
0
6
Câu 9: Kết quả của phép tính  là:
10000
– 10000
– 160
160
Câu 10: Cho hai số nguyên  và . Biết  và . Khi đó:

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức A =  là
– 3
5
3
0
Câu 2: Trên tập hợp số nguyên , tập hợp các ước của 5 là

Câu 3: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:
– 2
4
0
2
Câu 4: Kết quả của phép tính  là:
100
-150
150
5
Câu 5: Tập hợp các ước nguyên của -2 là

Câu 6: Tổng các ước nguyên âm của – 2 là:
-3
0
-2
-4
Câu 7: Tổng các số nguyên lẻ  thỏa mãn  là:
19
11
0
3
Câu 8: Trên tập hợp số nguyên , tổng các ước của 6 bằng:
12
-12
0
6
Câu 9: Kết quả của phép tính  là:
10000
– 10000
– 160
160
Câu 10: Cho hai số nguyên  và . Biết  và . Khi đó:

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Tập hợp các ước nguyên của -2 là

Câu 2: Kết quả của phép tính  là:
100
-150
150
5
Câu 3: Số cần điền vào chỗ (…) trong – 13 – (…) = – 10 để có phép tính đúng là:
-3
3
23
-23
Câu 4: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:
– 2
4
0
2
Câu 5: Giá trị của biểu thức A =  là
– 3
5
3
0
Câu 6: Tổng các ước nguyên âm của – 2 là:
-3
0
-2
-4
Câu 7

Hỏi và đáp