de thi toan lop 6 hoc ki I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi toan lop 6 hoc ki I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề chính thức KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2010 -2011. Môn : Toán , Lớp 6

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 2 đ ) – Thời gian làm bài 20 phút
Thí sinh chọn chữ cái chỉ kết quả mà em chọn là đúng và ghi vào tờ giấy làm bài.

Câu 1: Số phần tử của tập hợp là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2: Kết quả phép tính: dưới dạng luỹ thừa của 2 là:
A. B. 25 C. 26 D. 43

Câu 3: Kết quả tính: 20102011 : 20102010 dưới dạng số tự nhiên bằng:
A. 2010 B. 20104021 C. 1 D. 0

Câu 4: Tất cả các số tự nhiên sao cho và là:
A. 12 B. 12 và 24 C. 12, 24 và 36 D. 12, 24, 36 và 48

Câu 5: Tất cả các số tự nhiên sao cho Ư(50) và là:
A. 5 B. 5 và 10 C. 5, 10 và 25 D. 5, 10, 25 và 50

Câu 6: Kết quả của phép tính bằng:
A. 5 B. – 5 C. 10 D. 0
Câu 7:
Trong hình (1), số đoạn thẳng là: Hình (1)
A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

Hình (2)
Câu 8: Trong hình (2), số cặp tia đối nhau là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

– Hết –

Phụ chú: Giám thị coi thi phát cho thí sinh tờ giấy đề trắc nghiệm khách quan này vào cuối buổi thi theo thời gian qui định và hướng dẫn thí sinh làm vào phần bài làm ở tờ giấy đề tự luận.

Đề chính thức KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2010 -2011. Môn : Toán , Lớp 6

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ
Giám khảo 1:
Số phách

Giám khảo 2:

II – PHẦN TỰ LUẬN : ( 8 đ) – Thời gian làm bài 70 phút
Câu 1: ( 1,0 đ) Thực hiện các phép tính sau ( một cách hợp lí nhất).
a/ 25 + (-8) +(-25) + (-2)
b/ 20 + 11 + (- 15) + (-5) + 2000

Câu 2: (1,5 đ) So sánh: ( dùng dấu >hoặc < để kí hiệu)
a/ 2010 + (-1) và 2010
b/ (- 105) + 5 và (-105)
c/ ( – 20) + (- 10) và (- 20)
d/ 20102011 và 20102010

Câu 3: (2,0 đ)
a/ Tìm tất cả các số nguyên x, biết: – 3 < x < 3
b/ Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết – 3 < x < 4.

Câu 4: (3 đ) Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi O là một điểm nằm giữa A và B sao cho OA = 6cm, M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính:
a/ Tính độ dài đoạn OB.
b/ Tính độ dài các đoạn OM và ON.
c/ Khi O là trung điểm đoạn AB và M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Chứng tỏ M và N cách đều O. (hình vẽ 0,5 đ)

BÀI LÀM
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Kết quả

II – PHẦN TỰ LUẬN :

HƯỚNG DẪN CHẤM
Ðề kiểm tra HKI Năm học 2010 -2011 – Môn :

Hỏi và đáp