de thi toan hoc ky 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi toan hoc ky 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi kiểm tra học kỳ 1
môn toán lớp 9
thời gian 90 phút
 bài 1 (2 đ) tính:
a)      /
b)      /
c)      /
 Bài 2 ( 1,5 điểm) giải phương trình :
a)      /
b)      /
 Bài 3 ( 1,5 điểm) :
a)      Vẽ đồ thị (d) hàm số /
b)      Xác định a, b của hàm số (d’) y = ax + b. biết đường thẳng (d’) song song đường thẳng (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2
Bài 4 ( 0,5 điểm):
Cho tam giác ABC (/) có AB = 8cm, AC = 6cm. tính số đô góc B (làm tròn đến phút)
Bài 5 ( 4 điểm) :
Cho đường tròn (O;R), đường kính AB. Lấy điểm C tùy ý trên cung AB sao cho AB < AC.
a)      Chứng minh tam giác ABC vuông.
b)      Qua A vẽ tiếp tuyến (d) với đường tròn (O), BC cắt (d) tại F. Qua C vẽ tiếp tuyến (d’) với đường tròn (O), (d’) cắt (d) tại D. Chứng minh : DA  = DF.
c)      Hạ CH vuông góc AB (H thuộc AB), BD cắt CH tại K. Chứng minh K là trung điểm CH.
d)     Tia AK cắt DC tại E. Chứng minh EB là tiếp tuyến của (O) , suy ra  OE // CA.
hết.
hướng dẫn giải :
bài 1 (2 đ) tính:
a)            /
/
b)           /
/
c)            /

 Bài 2 ( 1,5 điểm) giải phương trình :
a)            /
3x + 5 = 9 >0
x = 4/3
vậy : x = 4/3
b)           /
| 3x – 1 |= 9
3x – 1 = 9 hoặc 3x – 1 = -9
x = 10/3 hoặc x  = -8/3
 vậy : x = 10/3 ; x  = -8/3
 Bài 3 :
a)            Vẽ đồ thị (d) hàm số /
Bảng giá trị :
x
0
2

/
-3
-2

/
b)           ta có : (d’) y = ax + b// (d) => a = ½
(d’) /
(d’) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 =>A(0; 2)
Nên A(0; 2) thuộc (d’) : / => 2 = b
Vậy : (d’) /
 
Bài 4 :
Cho tam giác ABC (/) có AB = 8cm, AC = 6cm. tính số đô góc B (làm tròn đến phút)
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC (/) :
Tan B = AC/AB = 6/8
=> /
Bài 5 :/
a) Δ ABC vuông tại C :
Xét (O), ta có :
ABC nt (O) đường kính AB (gt)
=>Δ ABC vuông tại C.
b) Chứng minh : DA  = DF :
DA = DC (t/c hai tiếp cắt nhau)
OA = OC (bán kính)
=>OD là đường trung trực AC
=>OD / AC
Mà :  BF / AC (Δ ABC vuông tại C)
=>BF // OD
Xét Δ BFA, ta có :
BF // OD (cmt)
OA = OB (AB đường kính của (O)
=>DA = DF.
c) K là trung điểm CH :
Ta có :
FA / AB (t/c tiêp tuyến)
CH / AB (gt)
=>FA // CH
Xét Δ ABD, ta có :AD // HK (FA // CH)
=>DB/KB = AD/KH (1)
Xét Δ FBD, ta có :FD // HC (FA // CH)
=>DB/KB = FD/KC (2)
Từ (1) và (2), suy ra : FD/KC = AD/KH
Mà : DA = DF (cmt)
=>KC = KH hay K là trung điểm CH.
Chứng minh EB là tiếp tuyến của (O) :
Xét Δ ADE, ta có :AD // KC (FA // CH)
=>AD/KC = DE/CE (3)
Xét Δ DFB, ta có :DF // KC (FA // CH)
=>AF/KC = DB/KB
Mà : AD = AF (cmt)
=>AD/KC = FB/KB  (4)
Từ (3) và (4), suy ra : DE/CE = DB/KB
=>CK // EB
Mà :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.