DE THI TOAN CHINH THUC CO CA MA TRAN DAP AN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE THI TOAN CHINH THUC CO CA MA TRAN DAP AN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đề kiểm tra chất lượng học kỳ I-năm học 2011-2012
Môn thi : toán 6 ĐỀ A
Thời gian làm bài 90 phút , không kể thời gian giao đề
Trường THCS:…………………………………….
Họ và tên:……………………………….
Lớp :………….. Số báo danh……………
Giám thị số 1………………
Giám thị số 2………………
Số phách

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ ký người chấm

Số phách

I.Phần trắc nghiệm (3điểm )
Bài 1: (1điểm ) Cho tập hợp B= .Hãy dùng ký hiệu thích hợp ( ;(; ( vào ô vuông
a) 5 B b) B c) 10 B d) B
Bài 2: (1điểm ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước của khăng định đúng nhất
a,Nếu số tự nhiên chia hết cho 2,5 và 9 thì
A. a = 5 ;b = 0 B. a = 1;b = 0 C. a =2 ;b = 5 D. a = 3; b = 5
b, 2.Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là :
A. 2; 3; 6; 7 B. 2; 3; 5; 8 C. 3; 5; 6; 7 D. 2;3;5;7
c. Kết quả sắp xếp các số -2 ; -3 ; -101 ; -99 theo thứ tự tăng dần là :
A. -2 ; -3 ; -99 ; -101 B.-101 ; -99 ; -2 ; -3
C.-101 ; -99 ; -3 ; -2 D. -99 ; -101 ;-2 ; -3
Bài 3: (1điểm )
a. Trong hình bên, hai tia đối nhau là:
A. Bx và By B. Ax và By
C. AB và BA D. Ay và Bx
b. I là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :
A. IA=IB B. AI+IB=AB C. AI+IB=AB và IA = IB; D. kết quả khác
II. Phần tự luận (7điểm)
Bài 4: (1,5 điểm ) Thực hiện phép tính
a) (-13) + 3 + 13 + 12 + (-5) b)
c)
Bài 5: ( 2 điểm): Tìm x biết:
a) 75 – x = 83 – ( 35 – 7) b) 15 – ( 2x -3) = 6 c)
d) Tìm số tự nhiên x lớn nhất biết rằng 70( x và 120( x
Bài 6: (1.5 )
1 số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 200 đến 500.
7:(2 điểm)Vẽ đoạn thẳng MN dài 8cm. Gọi R là trung điểm của MN.
Tính MR, RN
Lấy hai điểm P và Q trên đoạn thẳng MN sao cho MP = NQ = 3cm. Tính PR, QR
Điểm R có là trung điểm của đoạn PQ không? Vì sao ?
Bài 8: (0,5điểm ) Tìm số tự nhiên a sao cho 2a+7 chia hết cho a+2

đáp án chấm toán 6
I Trắc nghiệm( 3đ)
Bài 1: (Mỗi ý đúng 0,25 điểm ) a) ( b) ( c)( d) (
Bài 2: a) Đáp án B (0,5 điểm )
b) Đáp án D (0,25 điểm )
c) Đáp án C (0,25điểm )
Bài 3 a) Đáp án A (0,5 điểm )
b) Đáp án C (0,5điểm )
II. Phần tự luận
Bài 4: (1,5 điểm ) Thực hiện phép tính

Nội dung
Điểm

a , (-13) + 3 + 13 + 12 + (-5)
= ((-13) + 13) + (12 + 3+(-5))
= 0 +10 =10

0.25
0,25

b) = 645 +(-36)+(- 645)-
=645+(-645)+(-36)- 54
= (-36)+(-54) =-90
0,25

0,25

c= 23(5-2):24 +3-3

Hỏi và đáp