de thi toan 9 tu luan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về de thi toan 9 tu luan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN
TRƯỜNG THCS XÃ LÀNG CHẾU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2013 – 2014
Môn Thi : Toán lớp 9
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

1. Mục tiêu:
a. Kiến thức.
– Hiểu được hệ phương trình, hệ thức Vi-ét để tính tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc hai.
– Hiểu được một tứ giác nội tiếp đường tròn.
– Hiểu được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.
b. Kĩ năng.
– Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức về hệ phương trình.
– Chứng minh được tứ giác nội tiếp đường tròn.
– Vận dụng hệ thức Vi-ét để tính tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc hai
c. Thái độ.
Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác, tư duy độc lập, sáng tạo.
2. Chuẩn bị:
– Bảng phụ ghi đề kiểm tra hoặc phát đề in sẳn.
3. Hình thức kiểm tra: Tự luận 100

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Thấp
Cao

Chủ đề 1
Hàm số y = ax2
và y = ax + b (a0)
Tính chất đồ thị hàm số
Biết vẽ đồ thị của
(P), (d)

Số câu hỏi
1(C1a)
1(C2)

2

Số điểm

2= 20%

Chủ đề 2
Phương trình và hệ phương trình

Biết tìm tổng và tích hai nghiệm theo Vi et

Biết giải phương trình bậc hai.
Giải được hệ phương trình
Biết giải bài toán bằng cách lập pt một cách thành thạo

Số câu hỏi
2(C1b,c)

2(C3a,b)
1(C4)
5

Số điểm

2 đ

5=50%

Chủ đề 3
Góc và đường tròn

Biết vẽ hình
Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông
Biết c/m tứ giác nội tiếp,

Vận dụng cung chứa góc để c/m tứ giác nội tiếp và so sánh 2 góc

Số câu hỏi
1(C5b)
1(C5a)

1(C5a)
3

Số điểm

0,5đ

0,5đ
2=20%

4. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu.
( 21 tiết)
Áp dụng được công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ

Số câu hỏi
1(C6)

1

Số điểm

1=10%

TS câu hỏi
5
2
4
11

TS điểm
5đ= 50%
1,5đ= 15%
3,5đ=3,5%
10=100%

Giáo viên ra đề:

Nguyễn Văn Toàn

Người duyệt:

T/M BAN GIÁM HIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN
TRƯỜNG THCS XÃ LÀNG CHẾU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ IINĂM HỌC: 2013 – 2014
Môn Thi : Toán lớp 9
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
Câu 1 (3,0 điểm).
Nêu tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Cho PT ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0) có 2 nghiệm x1 và x2.
Viết công thức tính : Tổng x1 + x2 và tích x1. x2 theo a, b, c
Cho phương trình x2 + 7x – 4 = 0
Không giải phương trình hãy tính x1 + x2 và x1.x2.
Câu 2:(1,0 điểm).Vẽ đồ thị hàm số (P)
Câu 3 (2,0 điểm).Giải phương trình, hệ phương trình sau
a) 6×2 + 2x – 8 = 0b)
Câu 4 (1,0 điểm).Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A đến B. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 20km/h, do đó xe du lịch đến B trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng

Hỏi và đáp