đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chuyên đề nâng cao
Môn:Toán 6
Câu 1:(2đ) Tìm x:
a. = 7 b. 2x = 8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. d. x + 2 x – 1 ( x Z )

Câu 2:(2đ) Tính nhanh
a/ 166 ( – 127 + 234 ) – 234 ( 166 + 127)
c/ 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21
d/ 24 .38 – 24 . 37
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3:(1đ) Tìm số nguyên tố P sao cho P + 2 và P + 4 là nguyên tố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4:(3đ) Trên Ox đặt các đỉnh OA = 10 cm, OB = 6 cm
a/ Tính AB
b/ Gọi M là trung điểm của AB. Tính OM.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5:(1đ) Tính
a/
b/ B = 1002 + 2002 + 3002 + … + 10002
biết: 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp