de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………………… bài kiểm tra tự chọn
Lớp: …………… Môn: Hình học 6
Điểm

Lời nhận xét.

ra3.
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng;
1. Cho 5 tia chung gốc, số góc được tạo thành là:
A. 10 B. 4 C. 7 D. 11
2. Cho n tia chung gốc, số góc được tạo thành là:
A. n-1 B. n C. n(n-1) D.
3. Lúc 6 giờ 15 phút, số đo tạo bởi 2 kim đồng hồ là:
A. 750 B. 1050 C. 900 D. 1000
4. Trong một ngày 2 kim đồng hồ tạo với nhau một góc có số đo bằng 900 và kim phút chỉ số 12 bao nhiêu lần:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
5. Cho góc xOy vuông, lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy, điểm C nằm giửa A và B. Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox. Khi đó:
A. xôCvà Côy là 2 góc bù nhau. B. xôC và xôy là 2 góc kề nhau.
C. AôC và Côx’ là 2 góc kề bù. D. x’ôy và yôC là 2 góc kề bù.
6. Cho góc xOy bằng 900, vẻ tia Om sao cho xôm = 150, yôn = 300. Số đo góc môn không thể là số nào trong các số dưới đây:
A. 450 B. 1150 C. 750 D. 1350
7. Cho góc xOy = 1300, Các tia Oz, Ot nằm trong góc đó sao cho xôz = 200, yôt = 500, Ox’ là tia đối của tia Ox. Khi đó:
A. Ot là phân giác của góc yOz. B. Oy là phân giác của góc tOx’
C. Oz là phân giác của góc xOt D. Oz là phân giác của góc xOy.
8. Cho góc xOy = 850, Vẻ tia Oz nằm trong góc đó sao cho xôz = 190, Vẻ Ot là tia phân giác của yOz. Khi đó số đo góc xOt bằng:
A. 320 B. 420 C. 520 D. 510 E. 570
9. Vẻ đường tròn (O; 3cm), lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm. Điều nào sau đây không thể xẩy ra:
A. Đoạn thẳng OB cắt đường tròn. B. Đoạn thẳng OA cắt đường tròn.
C. Đoạn thẳng AB cắt đường tròn. D. Điểm A nằm trong đường tròn.
E. Điểm B nằm ngoài đường tròn.
10. Cho điểm I nằm trong tam giác ABC, các tia AI, BI, CI cắt các cạnh BC, CA, AB theo thứ tự ở D, E, F. Số tam giác có trong hình vẻ là:
A. 16 B. 11 C. 13 D. 14 E. 15

Họ và tên: ………………………………… bài kiểm tra tự chọn
Lớp: …………… Môn: Hình học 6
Điểm

Lời nhận xét.

ra2.
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng;
1. Cho 5 tia chung gốc, số góc được tạo thành là:
A. 10 B. 11 C. 4 D. 7
2. Cho n tia chung gốc, số góc được tạo thành là:
A. n(n-1) B. n C. (n-1) D.
3. Lúc 6 giờ 15 phút, số đo tạo bởi 2 kim đồng hồ là:
A. 750 B. 1050 C. 1000 D. 900
4. Trong một ngày 2 kim đồng hồ tạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.