Đề thi thử vào lớp chọn Toán 7 (Đề 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề thi thử vào lớp chọn Toán 7 (Đề 2), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP CHỌN TOÁN 7 (ĐỀ 2)
Năm học 2013 – 2014
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
————————————

Bài 1: (2 điểm) Tìm x biết:
a.
b.
Câu 2: (2 điểm) Tính
a/ A =
b/ B =
Bài 3: (2 điểm) Cho phân số: A= (nZ, n-1)
a) Tìm n để A có giá trị nguyên
b) Tìm n để A là phân số tối giản
Câu 4: (2 điểm)
Người ta chia số học sinh lớp 6A thành các tổ, nếu mỗi tổ 9 em thì thừa 1 em, còn nếu mỗi tổ 10 em thì thiếu 3 em. Hỏi có bao nhiêu tổ, bao nhiêu học sinh ?
Câu 5: (2 điểm)
Cho ABC có BC = 5,5 cm. Điểm M thuộc tia đối của tia CB sao cho CM = 3 cm.
a/ Tính độ dài BM
b/ Biết BAM = 800; BAC = 600. Tính CAM
c/ Tính độ dài BK thuộc đoạn BM biết CK = 1 cm.

Đáp án và biểu điểm
Câu 1:
a) (0,5 điểm) Đáp số: x=
b) (0,5 điểm) Đáp số: x= –
Câu 2: Tính
a/ A = (1 điểm)
b/ B = (1 điểm)

Câu 3: Giải:
a) A== (0,5 điểm)
A nhận giá trị nguyên n+1 = 1; 2; 3 (0,5 điểm)
n+1
1
-1
2
-2
3
-3

N
0
-2
1
-3
2
-4

b) A tối giản (n+1;n-5) =1 (n+1 ;6) =1 (0,5 điểm)
n+1 không chia hết cho 2 và n+1 không chia hết cho 3 n 2k-1
và n 3k -1 (kZ) (0,5 điểm)
Câu 4: Giả sử có thêm 4 học sinh nữa thì khi chia mỗi tổ 10 em thì cũng còn
thừa 1 em như khi chia mỗi tổ 9 em. Vậy cách chia sau hơn cách chia (1 điểm)
trước 4 học sinh. Mỗi tổ 10 học sinh hơn mỗi tổ 9 học sinh là: 10 – 9 = 1 (học sinh)
Do đó số tổ là: 4 : 1 = 4 (tổ) (0,5 điểm)
Số học sinh là: 4 . 10 – 3 = 37 (học sinh) (0,5 điểm)
Câu 5:
Vẽ hình, ghi giả thiết + kết luận (1/2 điểm)
a/ C nằm giữa B và M
=>BC + CM = BM (0,25 điểm)
=>BM = 3 + 5,5 = 8,5 (0,25 điểm)
b/ C nằm giữa B và M =>AC là tia
nằm giữa 2 tia AB và AM (0,25 điểm)
=>BAC + CAM = BAM
=>CAM = BAM – BAC
=>CAM = 800 – 600 = 200(0,25 điểm)
c/ Xét 2 trường hợp:
+ Nếu K nằm giữa C và M tính được BK = BC + CK = 5,5 + 1 = 6,5 (cm) (0,25 điểm)
+ Nếu K nằm giữa C và B tính được BK = 4,5 (cm) (0,25 điểm)

Hỏi và đáp