Đề thi thử vào 10 có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi thử vào 10 có đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tr­êng THCS

Đề thi thử vào lớp 10

Môn: toán (Thêi gian lµm bµi 120 phót)
Đề chẵn: (Dµnh cho sè b¸o danh ch½n)
C©u1
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau.
a,
b,
C©u 2
Cho hµm sè: y = (m + 1)x – 2m +5 (m-1)
a,T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng -2
b, Chøng minh r»ng ®å thÞ hµm sè lu«n lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh khi m thay ®æi. T×m ®iÓm cè ®Þnh ®ã?
c,T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua giao ®iÓm cña hai ®­êng th¼ng
3x – 2y = -9 vµ y = 1 – 2x

C©u 3
Hai tØnh A, B c¸ch nhau 60 km. Cã mét xe ®¹p ®i tõ A ®Õn B. Khi xe ®¹p b¾t ®Çu khëi hµnh th× cã mét xe m¸y c¸ch A 40 km ®i ®Õn A råi trë vÒ B ngay. T×m vËn tèc cña mçi xe biÕt xe g¾n m¸y vÒ B tr­íc xe ®¹p 40 phót vµ vËn tèc xe g¾n m¸y h¬n vËn tèc xe ®¹p lµ 15km/h.
C©u 4
Cho ∆ABC cã c¸c gãc ®Òu nhän néi tiÕp ®­êng trßn (O, R). C¸c ®­êng cao BE, CF c¾t nhau t¹i H vµ lÇn l­ît c¾t ®­êng trßn (O, R) t¹i P, Q
a, Chøng minh: EF // PQ
b,Chøng minh:OA EF
c, Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c b¸n kÝnh cña c¸c ®­êng trßn ngo¹i tiÕp c¸c tam gi¸c AHB, BHC, AHC
C©u 5
Cho a, b, clµ c¸c sè nguyªn kh¸c 0 tho¶ m·n:

Chøng minh r»ng:

Tr­êng THCS

Đề thi thử vào lớp 10

Môn: toán (Thêi gian lµm bµi 120 phót)
Đề lẻ: (Dµnh cho sè b¸o danh lÎ)
C©u 1
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau
a,
b,
C©u 2
Cho pa ra bol (P): y =
a, Gäi A, B lµ hai ®iÓm trªn ®å thÞ (P) cã hoµnh ®é lÇn l­ît lµ -2; 4. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A, B
b, Chøng minh r»ng ®­êng th¼ng (d): y = mx – 2m + 3 c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt. Gäi x1, x2 lµ hoµnh ®é hai giao ®iÓm Êy.
T×m m tho¶ m·n x12 + x22 = 24
C©u 3
Mét phßng häp cã 90 ng­êi häp ®­îc s¾p xÕp ngåi ®Òu trªn c¸c d·y ghÕ. NÕu ta bít ®i 5 d·y ghÕ th× mçi d·y ghÕ cßn l¹i ph¶i xÕp thªm 3 ng­êi míi ®ñ chç. Hái lóc ®Çu cã mÊy d·y ghÕ vµ mçi d·y ghÕ ®­îc xÕp bao nhiªu ng­êi?
C©u 4
Cho ∆MNK cã c¸c gãc ®Òu nhän néi tiÕp ®­êng trßn (O, R). C¸c ®­êng cao NE, KF c¾t nhau t¹i H vµ lÇn l­ît c¾t ®­êng trßn (O, R) t¹i P, Q
a, Chøng minh: EF // PQ
b,Chøng minh:OM EF
c, Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c b¸n kÝnh cña c¸c ®­êng trßn ngo¹i tiÕp c¸c tam gi¸c MHN, NHK, MHK
C©u 5
Cho a, b, clµ c¸c

Hỏi và đáp