đề thi thử tot nghiệp 12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề thi thử tot nghiệp 12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử TNTHPT – năm học 2011 – 2012
Môn : Hóa học (Ban cơ bản )
Thời gian làm bài 60 phút

Họ tên học sinh : ……………………………. Lớp : …………..

( Cho : H = 1 , C =12 , N = 14 , O = 16 , Cl = 35,5 , Mg = 24 , Al = 27 , Fe = 56 , Cu = 64 , Ag =108 )

Câu 1 : Canxi oxit còn gọi là
A. Vôi tôi B. Vôi sống C. thạch cao sống D. Đá vôi
Câu 2 : Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là
A. K +, Al 3+ , Cu 2+ B. K +, Cu 2+, Al 3+
C. Cu 2+, Al 3+, K + D. Al 3+, Cu 2+, K +
Câu 3 : Dãy gồm các dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh là
A. Na2CO3 , CH3NH2 B. NaOH , C6H5NH2
C. H2NCH2COOH , CH3COOH D. C6H5OH , NH3
Câu 4 : Oxit nào dưới đây khi tan trong dung dịch HCl dư cho dung dịch vừa có khả năng hòa tan bột sắt , vừa có khả năng làm làm mất màu dung dịch thuốc tím ?
A. ZnO B. FeO C.CuO D.Fe3O4
Câu 5 : Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại kiềm là
A. Cs – Rb – K – Na – Li B . Na – K – Cs – Rb – Li
C. Li – Na – K – Rb – Cs D. K – Li – Na – Rb – Cs
Câu 6 : Phát biểu không đúng là
A. chất béo là trieste của axit béo với glixerol .
B. Phản ứng thủy phân chất béo ở môi trường axit là phản ứng thuận nghịch .
C. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt thường .
D. Chất béo rắn tham gia phản ứng với H2( xúc tác Ni , t0 ) sẽ tạo chất béo lỏng .
Câu 7: Để điều chế Ca người ta dùng phương pháp nào sau đây ?
A. Điện phân CaCl2 nóng chảy B.Điện phân dung dịch CaCl2
C. Khử CaO bằng CO ở nhiệt độ cao D. Dùng K khử Ca 2+ trong dung dịch CaCl2
Câu 8 : Cho các chất metyl amin , amoniac , anilin , natrihidroxit . Chất có lực bazơ nhỏ nhất trong dãy này là
A. metyl amin B. amoniac C.anilin D.natri hidroxit
Câu 9: Anilin và phenol đều tạo kết tủa trắng với
A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH C. nước brom D. dung dịch NaCl
Câu 10 : Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin đơn chức no tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl thu được 2,98 gam muối .Nồng độ mol của dung dịch HCl là
A. 0,2M B.0,25 M C. 0,3M D. 0,4M
Câu 11 : Cho 13,2 gam este đơn no X tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M , thu được 12,3 gam muối . X là
A.HCOOCH3 B. CH3COOC2H5 C. CH3COOCH3 D.HCOOC2H5
Câu 12 : Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
A. Ánh kim B.Tính dẻo C. Tính cứng D. tính dẫn nhiệt và nhiệt
Câu 13 : Cho dãy các kim loại : Na, K , Ba , Ca , Be , Fe . Số kim loại trong dãy khử được nước tạo dung dịch bazơ kiềm là
A. 5 B. 3 C.4 D.6
Câu 14 : Chất không lưỡng tính là
A. Cr2O3 B. Al(OH)3 C.Zn(HCO3)2 D. ZnCl2
Câu 15 : Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của cation R2+ là 2p6 . Nguyên tử R là
A. Mg B. K C. Li D. Na
Câu 16 : Cho dãy các chất FeO , MgO , Fe2O3 , Al2O3 , Al, Fe3O4 . Số chất trong dãy bị oxihoá bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng là A. 3 B.2 C.4 D.5
Câu 17 : Cho sơ đồ chuyển hóa :
Tinh bột X Y axit axetic . X và Y lần lượt là
A. ancol etylic , andehit axetic B. glucozơ , ancol etylic
C. glucozơ , etyl axetat D. mantozơ , glucozơ
Câu 18 : Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ( đun nóng ) tạo thành Ag là
A. CH3COOH B. HCOOC2H5
C. C6H12O6 (glucozơ) D. HCHO
Trang 1/3 đề 117

Hỏi và đáp