DE THI THU TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về DE THI THU TOAN 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TOÁN 6 HKI
Phần I. Trắc nghiệmChọn câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào bài làm:
Câu 1. Để số thì phải bằng:
A. B. C. D.
Câu 2. Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 5cm, OB = 7cm. Điểm nằm giữa 2 điểm còn lại là:
A. Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B.
B. Điểm B nằm giữa 2 điểm O và A
C. Điểm O nằm giữa 2 điểm A và B
D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại
Câu 3. Cho các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
A. B.
C. D.
Câu 4. Cho các điểm và đường thẳng như hình bên.
Khẳng định dưới đây đúng là:
A. B.
C. , D.
Câu 5. Số phần tử của tập hợp B = x N/131 ≤ x ≤ 198 là:
A. 67. B. 68. C. 69. D. 66.
Câu 6. Tổng 156 + 18 + 27 chia hết cho:
A. 2 B. 3 C. D. 9
Câu 7. BCNN (12, 56, 14) bằng:
A. 12 B. 56 C. 168 D. 96
Câu 8. Số nhỏ nhất trong các số nguyên âm – 2012; – 2009; – 2011; – 2010 là:
A. – 2009. B. – 2010. C. – 2011. D. – 2012.
Câu 9. Kết quả của phép tính x5.x2 viết dưới dạng luỹ thừa là:
A. x10 B. 2×5 C. x7 D. 2×7
Câu 10. Cho x – 18 = – 33 , số x bằng:
A. 15 B. – 15. C. – 51 D. 51
II,Tự luận
Câu 1 a) Tính nhanh:
b) Thực hiện phép tính :
Câu 2 Tìm số tự nhiên biết:
a) 131 – 941 = 1024 b) 24 + 5 = 713 : 711 c) và nhỏ nhất khác 0
Câu 3 Một lớp học có 16 nam và 20 nữ. Có bao nhiêu cách chia đều học sinh của lớp học đó thành các tổ (số tổ nhiều hơn 1) sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ bằng nhau ? Trong các cách đó thì cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất?
Câu 4 Cho điểm nằm trên đường thẳng . Trên tia , vẽ các điểm sao cho .
a) Giải thích vì sao điểm nằm giữa hai điểm và ? b) Tính
c) Trên tia vẽ điểm sao cho điểm là trung điểm của đoạn thẳng . Chứng tỏ rằng điểm là trung điểm của đoạn thẳng .
Câu 5 (0,5 điểm) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên sao cho :
ĐỀ THI THỬ LẦN 2
Câu 1. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. IA = IB. B. IA= IB =. C. IA + IB = AB. D. Tất cả đều đúng.
Câu 2. Cho 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng, nếu thì:
A. Điểm M nằm giữa N và P B. Điểm N nằm giữa M và P
C. Điểm P nằm giữa M và N D. Không có điểm nào nằm giữa
Câu 3. Cho đoạn thẳng EF = 8cm. Trên tia EF lấy điểm Q sao cho EQ = 2cm. Độ dài đoạn thẳng QF là:
A. 8 cm B. 2 cm C. 10 cm D. 6 cm
Câu 4. Cho tập hợp A = -3; -1; 0; 3; 9. Cách viết sai là:
A . A. B .A. C. 9 A. D . A.
Câu 5. ƯCLN (24, 36, 160) bằng:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 24.
Câu 6. Kết quả của (- 91) + (+ 80) bằng:
A. 11 B. – 11 C . 171 D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.