de thi thử TN PTTH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi thử TN PTTH, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

(Đề thi có 05 trang)
KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 2 NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi 217

Câu 1: Gọi là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số Diện tích của tam giác
(với là gốc tọa độ) bằng
A. B. C. D.
Câu 2: Cho khối chóp có đáy là tam giác đều cạnh cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp là
A. B. C. D.
Câu 3: Bất phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. B. C. D.
Câu 4: Cho khối chóp có đáy là đa giác cạnh. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Số cạnh của khối chóp bằng B. Số mặt của khối chóp bằng
C. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó. D. Số đỉnh của khối chóp bằng
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng có phương trình Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng có tọa độ là
A. B. C. D.
Câu 6: Phương trình có bao nhiêu nghiệm trên đoạn
A. B. C. D.
Câu 7: Cho là các số thực dương. Rút gọn của biểu thức là
A. B. C. D.
Câu 8: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình
A. B. C. D.
Câu 9: Một khối nón có thể tích bằng và chiều cao Bán kính đáy hình nón đó là
A. B. C. D.
Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D.
Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân tại Gọi là mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho. Bán kính của mặt cầu bằng
A. B. C. D.
Câu 12: Cho cấp số cộng có số hạng đầu và công sai Gọi là tổng số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. Đẳng thức nào sau đây sai?
A. . B.
C. . D.
Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số có hai điểm cực trị.
B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3.
C. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang là đường thẳng
D. Hàm số có một điểm cực trị.
Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hình bình hành với Tọa độ điểm là
A. B. C. D.
Câu 15: Tính ta được
A. B. C. D.
Câu 16: Cho hình hộp. Mặt phẳng song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?
A. . B. . C. . D.
Câu 17: Cho hình chữ nhật có và góc . Quay hình chữ nhật này xung quanh cạnh Diện tích xung quanh của mặt trụ được tạo thành là
A. B. C. D.
Câu 18: Cho Phần thực và phần ảo của lần lượt là
A. B. C. D.
Câu 19: Biết là các hàm số liên tục trên khoảng Cho các khẳng định sau:
(i). (ii).
(iii). Với mọi số thực ta có: (iv).
Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu khẳng định đúng?
A. . B. . C. D.
Câu 20: Cho hai hàm số liên tục trên sao cho . Tính .
A. B. C. D.
Câu 21: Số nào trong các số sau là số thuần ảo?
A. B.
C. D.
Câu 22: Cho hàm số .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.