de thi mon Toan 6 Ki II ( 2012) co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi mon Toan 6 Ki II ( 2012) co ma tran, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HỌ VÀ TÊN: TRỊNH THỊ HUYỀN
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG PTCS KIM CÚC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Toán Lớp: 6

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Số nguyên
Nêu được quy tắc cộng, trừ số nguyên.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ%
1
1 10%

1 câu
1đ=10%

2. Khái niệm về tập hợp, phần tử
Nhận biết số phần tử của một tập hợp.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ%
1
1 10%

1 câu
1đ=10%

3. Số nguyên. Phân số

Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.
Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản.

Biết dùng các tính chất của phân số để làm các bài toán khó.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ%

3 (câu 3, câu 4a, câu 5)
4,5 45%

1 (câu 4b)
1 10%
4 câu
5,5đ=55%

4.Số đo góc. Tia phân giác của một góc.
Biết vẽ góc khi biết số đo, vẽ tia phân giác của một góc.

Biết tính số đo của góc.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ%
1 (vẽ hình)
0,5 5%

1
2 20%

2
2,5đ=25%

Tổng Số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ%
3
2,5
25%
3
4,5
45%
2
3
30%
6 câu
10 điểm
100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.