de thi moi nhat – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi moi nhat, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
MÔN :TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
*****************
Bài 1(1,5 điểm):
a) So sánh: 2225 và 3151
b)So sánh không qua quy đồng:

Bài 2 (1,5 điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:
a)
b)

Bài 3 (1,5 điểm): Cho A = .Tìm giá trị của n để:
a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên.

Bài 4 (1,5 điểm):
a)Tìm số tự nhiên n để phân số đạt giá trị lớn nhất .Tìm giá trị lớn nhất đó.
b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:
Bài 5 (1,5 điểm):Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 6 (2,5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù . Biết góc BOC bằng năm lần góc AOB.
a) Tính số đo mỗi góc.
b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.
c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm n tia phân biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc?

BàI LàM CủA LÊ QUANG ĐạO

điểm

10
Lời phê

Bài làm tốt

Bài làm
Bài 1(1,5 điểm):
a) 2225 = 23.75 = 875 ; 3151 > 3150 mà 3150 = 32.75 = 975 (0,5điểm)

975 > 875 nên: 3150 > 2225 .Vậy: 3151 > 3150 > 2225 (0,25điểm) (0,25điểm)

Bài 2(1,5 điểm):

Bài 3(1,5 điểm):
là phân số khi: n-2Z , n+3Z và n+30
nZ và n-3 (0,25điểm)

A là số nguyên khi n+3Ư(5) n+3
n
Bài 4 (1,5 điểm):

B đạt giá trị lớn nhất khi đạt giá trị lớn nhất. Vì 11>0 và không đổi nên đạt giá trị lớn nhất khi:2n – 5>0 và đạt giá trị nhỏ nhất 2n – 5 = 1 n = 3
( 0,25điểm)
Vậy:B đạt giá trị lớn nhất là khi n = 3 (0,25điểm)

b) Từta có: (x,y N) (0,25điểm)
Suy ra: y(2x-1) = 54 do đó yƯ(54) = , vì 54 là số chẵn mà 2x-1 là số lẻ nên y là ước chẵn của 54. Vậy y
Ta có bảng sau:

y
2
6
18
54

2x-1
27
9
3
1

x
14
5
2
1

Vậy (x;y) (0,25điểm)
Bài 5(1,5 điểm):
Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) (0,25điểm)
Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.
(0,25điểm)
Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .
Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. (0,25điểm)
Số xoài và cam còn lại : 359 – 71= 288 (kg) (0,25điểm)
Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) (0,25điểm)
Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .
các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg. (0,25điểm)
Bài 6(2,5 điểm:) Vẽ hình đúng

Hỏi và đáp