Đề thi lớp 7 HK II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi lớp 7 HK II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…
ĐỀ THI HỌC KÌ 2

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút

1: (2 điểm) Điểm kiểm tra học kỳ môn toán của học sinh một lớp 7 cho ở bảng sau
Điểm (x)
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số
2
3
3
8
5
5
3
1
N =30

a) Tìm số trung bình cộng điểm kiểm tra của lớp đó? b) Tìm mốt của dấu hiệu
2. ( 1 điểm) Tính giá trị của biểu thức. A = xy(2x²y + 5x – z) tại x = 1; y = 1; z = -2
3. (2 điểm) Cho hai đa thức
P(x) =  6×3 +5x – 3×2 – 1
Q(x) = 5×2 – 4×3 – 2x  +7
a) Tính P(x) + Q(x) ?
b) Tính P(x) – Q(x) ?
4 (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác góc B cắt AC tại E. Vẽ EH vuông góc với BC (H ∈BC) Gọi K là giao điểm của BA và HE. Chứng minh rằng: a) ΔABE = ΔHBE b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH c) EC = EK
5. (1 điểm) Chứng tỏ rằng đa thức f(x)= x2 + (x + 1)2 không có nghiệm
Học sinh không được sử dụng tài liệu
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đáp án và hướng dẫn
Câu 1.
a) +  Lập được công thức tính    (0,5đ)            
+  Thay số vào công thức           (0,5đ)          
+  Tính được kết quả  (0,5đ)

b) (0,5đ) M0 =  6
2. A =  xy(2x2y + 5x – z)
Tại  x = 1; y = 1; z =  – 2. ta có
A = 1.1[2.12.1 +  5.1 –  (- 2)]  (0,5đ)
A = 1.1[2.12.1 +  5.1 + 2] = 9 (0,5đ)
Câu 3.a) 1,0 Điểm
P(x) + Q(x) = (6×3 + 5x -3×2 – 1) + (5×2 – 4×3 – 2x + 7) (0,25đ)
= 6×3 + 5x -3×2– 1 + 5×2– 4×3 -2x + 7 (0,25đ)
=(6×3 –  4×3) + (-3×2 + 5×2) + (5x – 2x) + (-1 + 7) (0,25đ)
= 2×3 + 2×2 + 3x + 6 (0,25đ)
b) (1 điểm) P(x) – Q(x) = (6×3 + 5x – 3×2 – 1) -(5×2 -4×3– 2x + 7) (0,25đ)
= 6×3 + 5x – 3×2 – 1 -5×2 +  4×3 +  2x – 7 (0,25đ)
= (6×3 + 4×3) + (-3×2 – 5×2) + ( 5x +  2x) + (-1 -7)  (0,25đ)
= 10×3 – 8×2 + 7x – 8        (0,25đ)
4.Vẽ hình đúng, GT KL
0,5 điểm
a)
Xét tam giác vuông  ABE và tam giác vuông  HBE có:
∠B1 = ∠B2        (gt)                    (0,25đ)
BE chung                                   (0,25đ)
=>  ΔABE = ΔHBE  (Cạnh huyền – góc nhọn)        (0,5đ)
b) Do DABE = DHBE nên BA = BH (cạnh tương ứng) => B thuộc đường trung trực của AH      (0,25đ) EA = EH => E thuộc đường trung trực của AH => EB là đường trung trực của đọan thẳng AH   (0,25đ)
c) Xét tam giác vuông AEK và HEC có:(0,25đ) ∠KAE = ∠EHC = 90º      (0,25đ) AE = EH ( chứng minh trên)     (0,25đ) ∠E1 = ∠E2 ( đối đỉnh)     (0,25đ) ⇒ ΔAEK = ΔHEC (g-c-g)     (0,25đ) ⇒ EK = EC (cạnh tương ứng)         (0,25đ)
5. (1 điểm)Vì x2 > 0, (x +  1)2 > 0
Đa thức f(x)= x2 + (x + 1)2 có  nghiệm = >f(0) = 0                  Khi x =  x +  1 =  0  Điều này không xảy ra đối với  x
Vậy đa thức

Hỏi và đáp