Đề thi Ktra-Toan6-chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi Ktra-Toan6-chuan, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên : ………………………………………… Môn: Số Học 6
Lớp : 6A…………… ( Thời gian : 45 phút )

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm )
Câu 1 : Số phần tử của tập hợp A = 1 ; 2 ; 3 ;……………; 30 là :
A/ 4 phần tử B/ 5 phần tử C/ 30 phần tử D/ 15 phần tử
Câu 2 : Cho hai tập hợp : C = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;7
D = 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;7
Khi đó quan hệ của tập hợp C và D là :
A/ C = D B/ C D C/ D C D/ D C
Câu 3 : Kết quả phép tính : 32 + 52 là :
A/ 16 B/ 64 C/ 10 D/ 34
Câu 4 : Tích nào trong các tích sau bằng tích 10 . 8 . 20
A/ 8 . 20 B/ 20 . 8 . 10 C/ 108 . 20 D/ 10 . 820
II/ PHẦN TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Bài 1 ( 1 điểm ) : Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 3 nhỏ hơn 11 bằng hai cách .
Bài 2 (5 điểm ) Thực hiện phép tính :
A/ 25 . 57 . 4
B/ 67 . 94 + 67 . 6
C/ 73 . 75
D/ ( 83 . 85 ) : 87
E/ 62 : ( 25 . 4 – 64 )
Bài 3 Tìm x biết : ( 2 điểm )
A/ x – 69 = 169
B/ 45 – x = 32

Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp