Đề thi Ktra-HK1-Toan6-chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi Ktra-HK1-Toan6-chuan, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nam Đà Krông Nô KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 -2009
Họ và Tên: ………………………. Môn : Toán lớp 6
Lớp 6D …… (Thời gian 90’ không kể thời gian giao đề)

Số phách

Điểm
Lời phê của giáo viên

Số phách

ĐỀ BÀI
A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Khoanh tròn vào Mọi ý đúng từ câu 1 đến câu 12
Câu1: Cho M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 39 nhỏ hơn 45 là:
a. M = 40; 41; 42; 43; 44 b. M = 39; 40; 41; 42; 43; 44
c. M = 40; 41; 42; 43; 44; 45 d. M = 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45
Câu 2: Số liền trước của 1002 là:
a. 1003 b. 1000 c. 1001 d. Kết quả khác
Câu 3: Tìm x : x N biết (x – 35). 79 = 0 là
a. x = 79 b. x = 35 c. x = 0 d. x = Kết quả khác
Câu 4: Kết quả phép tính 56 . 5 + 44 . 5 là
a. 300 b. 320 c. 400 d. 500
Câu 5: Số nào chia hết cho 2 và 3.
a. 42 b. 32 c. 62 d. 52
Câu 6: Số nào là số nguyên tố:
a. 9 b. 19 c. 57 d. 72
Câu 7: Kết quả sắp xếp các số -2; 3; 99; -102; 0 theo thứ tự tăng dần là:
a. -102; 0; -2; 3; 99 b. 0; -2; 3; 99; -102 c. -102; -2; 0; 3; 99 d. -102; 0; -2; 3; 99
Câu 8: Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30
a. 5 b. 4 c. 6 d. 7
Câu 9: Tính tổng các số nguyên x biết – 4 < x < 3
a. -3 b. -1 c. 1 d. Kết quả khác
câu 10: Hai tia đối nhau là:
a. Hai tia chung gốc b. Hai tia chỉ có một điểm chung
c. Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng d. Hai tia tạo thành một đường thẳng
Câu 11: Điều kiện để M là trung điểm đoạn thẳng PQ là:
a. MP = MQ b. MP + MQ = PQ
c. MP = MQ và MP + MQ = PQ d. MP + MQ = PQ và M nằm giữa P và Q
Câu 12: Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OA = 6cm; OB = 3cm
a. OA = OB b. OB = AB c. OB >OA d. OB < OA
B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Thực hiện các phép tính:
a. 11 + 12 + 13+ 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19
b. 25 . 22 – (15 – 18 ) + (12 – 19 + 10)
Câu 2: Tìm x Z biết
a. x + 5 = 20 – ( 12 – 7 ) b. ( 2x – 8 ) . ( – 2 ) = 24
Câu 3 Hai lớp trồng cây với mỗi lớp có số cây như nhau mỗi học sinh của lớp thứ nhất phải trồng 8 cây mỗi học sinh của lớp thứ hai phải trồng 9 cây. Tính số cây của mỗi lớp phải trồng biết rằng số cây đó năm trong khoảng từ 100 đến 200.
Câu 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
a. Tính AB, OM
b. Chứng tỏ rằng A nằm giữa O và M.
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2008 – 2009

Chủ Đề
Nhận Biết
Thông Hiểu
Vận Dụng
Tổng Số

TN
TL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.