Đề thi KS kỳ 1 toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi KS kỳ 1 toán 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch
Trường THCS Quảng Hải
đề khảo sát chất lượng học kì i
Năm học 2007-2008
Môn: Toán. Lớp 6
(Thời gian 90 phút)

Câu 1: (1,5 điểm)
1. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu? áp dụng tính:
a. (-15) + 17
b. (-220) + 187
2. Khi nào thì AI + IB = AB. Vẽ hình minh hoạ.
Câu 2: (1,5 điểm)
1. Cho các số : 1560 ; 3495 ; 4572 ; 2140. Hỏi trong các số đã cho:
a. Số nào chia hết cho 2
b. Số nào chia hết cho 3.
c. Số nào chia hết cho 5
d. Số nào chia hết cho cả 2 và 3.
e. Số nào chia hết cho cả 2 và 5.
2. Nêu diều kiện để một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3.
Câu 3 : (1,5 điểm)
Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 75 và 125.
Câu 4 : (2,5 điểm)
1. Thực hiện phép tính:
a. 15.8 + 7.15 – 15.5
b. 25.215-18) + (12 – 19 + 10)]
2. Tìm số nguyên x biết:
a. x – 2= 33
b. 5x – 25 = 2.52
Câu 5 : (2 điểm)
a. Vẽ đoạn thẳng AB = 8cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm
M và N sao cho: AM = 3cm ; AN = 6cm.
b. Tính độ dài đoạn thẳng MB ; NB ?
Hỏi M có là trung điểm của đoạn thẳng AN hay không ? Vì sao ?
Câu 6 : (1điểm)
Chứng minh rằng : 2007- 2007chia hết cho 2006.

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch
Trường THCS Quảng Hải
đáp án khảo sát chất lượng học kì i
Năm học 2007-2008
Môn: Toán.
(Thời gian 90 phút)
Câu 1: ( 1,5 điểm)
1. Phát biểu quy tắc (0,5 điểm)
2.
a. (-15) + 17 = (17 – 15)=2 (0,5 điểm)
b. (-220) + 187 = -(220 – 187) = -33 (0,5 điểm)
Câu 2: ( 1,5 điểm)
1.
a. Số chia hết cho 2 : 1560 ; 4572 ; 2140 (0,2 điểm)
b. Số chia hết cho 3 : 1560 ; 3495 ; 4572 (0,2 điểm)
c. Số chia hết cho 5 : 1560 ; 3495 ; 2140 (0,2 điểm)
d. Số chia hết cho cả 2 và 3 : 1560 ; 4572 (0,2 điểm)
e. Số chia hết cho cả 2 và 5 : 1560 ; 2140 (0,2 điểm)
2. Điều kiện :
Chữ số tận cùng là chẳn và tổng các chữ số chia hết cho 3. ( 0,5 điểm)
Câu 3 : ( 1,5 điểm)
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố:
75 = 3.5
125 = 5( 0,5 điểm)
ƯCLN (75 ; 125) = 5= 25 ( 0,5 điểm)
BCNN (75 ; 125) = 3. 5= 375 ( 0,5 điểm)
Câu 4: (2,5 điểm)
1.
a. 15.8 + 7.15 – 15.5
= 15(8+7-5)
= 15.10 = 150 ( 0,5 điểm)
b. 25.2[( 15-18) + (12 – 19 + 10)]
= 25. 4- [

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.