De thi ks dau nam lop 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De thi ks dau nam lop 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tröôøng THCS Ngoâ Thôøi Nhieäm ÑEÀ KHAÛO SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG ÑAÀU NAÊM
Hoï vaø teân: ……………………………………………… Moân : Toaùn 7
Lôùp: …………………………………………………………… Năm học: 2011-2012
Thôøi gian : 60’

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa thaày coâ

I. LÝ THUYẾT (2 điểm)
1) Thế nào là hai góc đối đỉnh?
2) Vẽ góc xOy có số đo 600. Vẽ góc x’Oy’ đối đỉnh với góc xOy.

II. BÀI TẬP (8 điểm)
Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)
a) b) c)

Bài 2 (1,5 điểm). Lôùp 6A coù 45 hoïc sinh gồm 3 loại giỏi khá và trung bình . Bieát soá hoïc sinh gioûi baèng soá hoïc sinh caû lôùp, soá hoïc sinh khá baèng soá hoïc sinh coøn laïi. Tính soá hoïc sinh moãi loaïi cuûa lôùp 6A?

Bài 3 (2,5 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 400, = 800
Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc yOz?
Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

Bài 4.(1 điểm). Tìm x, biết:

—Hết—

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. LÝ THUYẾT (2 điểm)
1) Định nghĩa hai góc đối đỉnh (1 điểm)
2) Vẽ góc xOy (0,5 điểm)
Vẽ góc x’Oy’ (0,5 điểm)
II. BÀI TẬP (8 điểm)
Bài 1. (3 điểm)
a) (1 điểm)
b) (1 điểm)
c) 1 (1 điểm)
Bài 2. (1,5 điểm)
Số học sinh giỏi: 15 (0,5 điểm)
Số học sinh khá :20 (0,5 điểm)
Số học sinh trung bình: 10 (0,5 điểm)
Bài 3. (2,5 điểm)
Vẽ hình (0,5 điểm)
a) Khẳng định và giải thích được tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (0,5 điểm)
b) Lập luận và tính được = 400 (1 điểm)
c) Khẳng định và giải thích được tia Oy là tia phân giác của góc xOz (0,5điểm)
Bài 4. (1 điểm)
Tính được = (0,75 điểm)

Tính được x = (0,25 điểm)

Người ra đề : Nguyễn Thị Bích Thu
Thông tin đề thi, đề KT tại : http://www.tranvanly0406.tk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.